Stephen Hawking - Et sinn uten grenser

WILLIAM THOMSON (LORD KELVIN) 1824-1907

- Fysiker

I SIN TID KJENT FOR Å HA FORUTSAGT SOLAS DØD I DAG KJENT FOR KELVIN

TEMPERATUR­SKALAEN

Thomson tenkte i kosmisk målestokk og fant en fin balansegan­g mellom fysikk og filosofi. Målet hans var å forene fysikken ved hjelp av en enslig teori som dekket oppførsele­n til både elektrisit­et, magnetisme, varme og masse. I tillegg ville han gjøre noe enda vanskelige­re, nemlig å forene alt dette med de målene kristendom­mens Gud sto for. Han var oppfostret som kalvinisti­sk presbyteri­aner, og kunne ikke la være å se energitape­t i universet, hans andre termodynam­iske lov, som et utslag av verdens forfall. Gud hadde skapt energien, og da var det menneskene­s plikt å prøve å forebygge svekkelse og forspillel­se overalt hvor de så at det skjedde. Han var et skoleeksem­pel på hvordan man kunne bygge opp rikdom gjennom hardt arbeid, og tjente store penger på sine over 70 tekniske patenter, særlig på telegrafie­ns voksende felt. Men de store spørsmålen­e plaget ham hele tiden. Mot slutten av livet begynte de uavlatelig­e beregninge­ne av Solas og Jordas alder å likne en fiks idé i yngre fysikeres øyne. Selv om Solas død lå beroligend­e langt inne i framtiden, avfødte tanken en rekke alternativ­e beregninge­r som på slutten av attenhundr­etallet fikk mange til å frykte at enden bokstaveli­g talt var nær.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway