Eks­tern grans­king av alle fot­ball­over­gan­ger

Varden - - SPORT -

Fot­ball­for­bun­det har be­stemt at alle in­ter­na­sjo­na­le over­gan­ger i norsk topp­fot­ball si­den 2007 skal un­der­kas­tes en eks­tern grans­king.

Det be­kref­tet NFF i en presse­mel­din­gon­s­dag kveld. I førs­te om­gang gjel­der det alle in­ter­na­sjo­na­le over­gan­ger for lag i elite­se­ri­en, 1. di­vi­sjon og kvin­ne­nes topp­se­rie de sis­te fire åre­ne.

– Det­te er et vik­tig steg for norsk fot­ball, og et sig­nal både eks­ternt og in­ternt om vår vil­je til å sam­ar­bei­de med skatte­myn­dig­he­te­ne. Vi øns­ker en full gjen­nom­gang for å av­dek­ke even­tu­el­le feil, og at vi sam­men ret­ter opp på­vis­te mang­ler i frem­ti­den, sier fot­ball­pre­si­dent Yngve Hal­lén.

Ini­tia­ti­vet til grans­king kom etter dia­log med Skatte­di­rek­to­ra­tet. I ja­nu­ar vil NFF en­ga­sje­re et uav­hen­gig re­vi­sor­fir­ma til å gå gjen­nom alle spil­ler­kon­trak­ter som er knyt­tet til in­ter­na­sjo­na­le over­gan­ger både inn og ut av norsk topp­fot- ball. Den en­de­li­ge rap­por­ten vil bli gjort til­gjen­ge­lig for skatte­eta­ten.

Fot­ball­for­bun­det tar be­slut­nin­gen om eks­tern grans­king etter at po­li­ti­et har inn­le­det etter­forsk­ning og tatt ut sik­tel­ser i to mye om­tal­te sa­ker: Piiro­ja-sa­ken (Raio Piiro­jas kon­trakt med Fred­rik­stad) og Gun­nar­s­son-sa­ken (Vei­gar Pall Gun­nar­s­sons over­gang fra Stabæk til Vå­ler­en­ga).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.