Ga­fra seg Rju­kan­ba­nen

Fra i dag er Rju­kan­ba­nen, fer­je­ne på Tinn­sjø­en in­klu­dert, en del av Norsk In­du­stri­ar­bei­der­mu­se­um.

Varden - - KUL­TUR - Kjell Au­lie kjell.au­[email protected]­den.no

TINN Det føl­tes litt ve­mo­dig for le­de­ren i Stif­tel­sen Rju­kan­ba­nen, Øystein Hau­gan, da han fre­dag et­ter­mid­dag le­ver­te fra seg alt av do­ku­men­ta­sjon, ma­te­ri­ell og eien­dom til Jan-An­ders Dam-Ni­el­sen, dag­lig leder ved mu­se­et på Ve­mork.

Ikke lik i las­ten

– Men jeg fø­ler at Rju­kan­ba­nen nå er i tryg­ge hen­der. Kul­tur­de­par­te­men­tet og Miljø­vern­de­par­te­men­tet er in­ne med drifts­mid­ler i åre­ne fram­over, noe som sik­rer ved­li­ke­hold og opp­rus­ting, sier Øystein Hau­gan.

– Vi over­tar med litt skrekk­blan­det fryd. An­sva­ret er stort, men jeg tror ikke det er man­ge lik i las­ten her, sier Jan-An­ders Dam-Ni­el­sen til Var­den.

Rju­kan­ba­nen ble of­fi­si­elt lagt ned i 1991. Eie­ren, Norsk Trans­port­ak­tie­s­el­skap (eid av Hydro), var klar til å ryd­de opp etter seg.

En halv mil­lion

– Opp­ryd­ding var det sam­me som å gjø­re alt til spi­ker. Hel­dig­vis ble det ikke slik, men det var på nære nip­pet. Lo­ka­le ini­tia­tiv sør­get for at en stif­tel­se ble etab­lert i 1996. Vi lev­de på 500.000 kro­ner i året i man­ge år. Støt­ten kom fra fyl­kes­kom­mu­nen og Tinn kom­mu­ne (200.000 kro­ner hver) og 100.000 kro­ner fra No­tod­den. Det var så­pass at vi fikk be­talt strøm­reg­ning, for­sik­ring og litt til­syn, min­nes Øystein Hau­gan.

Ver­dens­arv red­nin­gen

I 1998 over­tok Stif­tel­sen Rju­kan­ba­nen hele boet fra eie­ren. Det om­fat­tet alt fra ferje­kai på Tin­no­set fram til Så­heim kraft­sta­sjon. Stub­ben vi­de­re til Rju­kan sta­sjon og lok.-stal­len har stif­tel­sen bruks­rett til. I 2004 kom for­sla­get om å leg­ge ned stif­tel­sen.

– Da ver­dens­arv­tan­ken be­gyn­te å spre seg, økte in­ter­es­sen for å be­va­re ba­nen. Med bå­de Rju­kan og No­tod­den på den ten­ta­ti­ve ver­dens­arv­lis­ta, kom mid­le­ne. Til 100-års­ju­bi­le­et i 2009 fikk vi fle­re mil­lio­ner. Og de sis­te åre­ne har det kom­met 4–5 mil­lio­ner hvert år. Med fred­nin­gen er også ba­nen red­det, uan­sett ver­dens­arv. Det sis­te som er igjen på fred­nings­lis­ta, er selve ba­nen på Rju­kan. Det er rett rundt hjør­net, sier Øystein Hau­gan.

Be­grun­nel­sen for å slå sam- men In­du­stri­ar­bei­der­mu­se­et (som også er en stif­tel­sen) og Rju­kan­ba­nen, var at det er den enes­te mu­lig­he­ten for å få år­li­ge drifts­til­skudd.

In­gen sju­en­de far

– Fu­sjo­nen har vært en om­fat­ten­de pro­sess som har tatt et helt år. Nå er min for­mel­le jobb som leder av Stif­tel­sen Rju­kan­ba­nen over. Og jeg har ikke noe øns­ke om å være en sju­en­de far i hu­set, sier Hau­gan, som også er ver­dens­arv­ko­or­di­na­tor i Tinn kom­mu­ne.

De to fast an­sat­te ved­li­ke­holds­fol­ke­ne ved Rju­kan­ba­nen føl­ger med over til mu­se­et. Nå skal det også an­set­tes to nye på ved­li­ke­holds­si­den, samt to på for­valt­ning og for­mid­ling. Må­let er tra­fikk med Sto­re­gut i 2013 og tog­kjø­ring om tre år. Bud­sjet­tet for nes­te år er 8,3 mil­lio­ner bare for bane­de­len.

– Rju­kan­ba­nen er i dag ett av 13 tek­nis­ke kul­tur­min­ner Nor­ge tar vare på. Og ba­nen er det de­si­dert størs­te kul­tur­min­net, sier Hau­gan.

FOTO: KJELL AU­LIE

LYK­KE TIL: Øystein Hau­gan i Stif­tel­sen Rju­kan­ba­nen (t.h.) gir fra seg Rju­kan­ba­nen til Jan-An­ders Dam-Ni­el­sen ved In­du­stri­ar­bei­der­mu­se­et på Ve­mork.

FOTO: KNUT HEG­GE­NES

TOG: Jan-An­ders Dam-Ni­el­sen hå­per å kun­ne kjø­re tog på Rju­kan­ba­nen om tre år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.