Med no­vel­ler i sen­trum

Nært møte med Kjell Askild­sen og hu­mo­ris­tisk inn­blikk i Kjar­tan Fløg­stads lit­te­rære ver­den – fest­kvel­den lør­dag ble et ver­dig punkt­um for årets lit­te­ra­tur­treff i regi Her­bjørns­rudda­ge­ne.

Varden - - KULTUR - Bir­git Es­pe­da­len

NO­TOD­DEN Om de fram­møt­te fikk eks­tra ener­gi fra kuns­ten til Pus­hwag­ner, vi­tes ikke – om­kran­set var de uan­sett, da den lit­te­rære fest­kvel­den var lagt til Tele­marks­gal­le­ri­ets flot­te lo­ka­ler. For­fat­ter­mø­ter av høy kva­li­tet på pro­gram­met, med an­led­ning for del­ta­ker­ne til å kom­me nær­me­re det lit­te­rære uni­ver­set til Kjell Askild­sen, Kjar­tan Fløg­stad og Lars Ove Selje­stad.

Å skri­ve kunst

An­ført av Hans Her­bjørns­ruds høyt­le­sing fra for­fat­ter­kol­le­ga Askild­sens no­velle­sam­ling, «Tho­mas F’s sis­te ned­teg­nel­ser til all­menn­he­ten», var no­velle­kuns­ten et kjært tema i sam­ta­len mel­lom Un­ni Sol­berg og Kjell Askild­sen.

– No­vel­le er den vans­ke­ligs­te for­men å skri­ve, og den enk­les­te, for­tal­te Askild­sen til for­nøye­lig lat­ter fra pub­li­kum.

– Du skri­ver ikke for en av­slut­ning, men for inn­hol­det i seg selv. Det skal være ori­gi­nalt og godt. Og min tolk­ning er at jeg ikke skri­ver lit­te­ra­tur, jeg skri­ver kunst.

Un­der­teks­ter

Askild­sen reg­nes som en av de størs­te prosa­for­fat­ter­ne i norsk et­ter­krigs­lit­te­ra­tur. Et svek­ket syn har ført til at det nå er vans­ke­lig for for­fat­te­ren å lese og skri­ve, men å set­te ord på sitt for­fat­ter­skap bi­dro han gjer­ne med.

– Jeg har for­søkt å dyr­ke fram at le­se­ren skal ska­pe sin egen tolk­ning av inn­hol­det. For hvis du skri­ver alt som det er, sier du ofte mer en du skal, og le­se­ren hen­ger seg opp i de­tal­je­ne. Det er vik­tig å ikke un­der­vur­de­re le­se­ren, men leg­ge inn rom for nett­opp tolk­ning, fram­he­vet Askild­sen.

Med ali­bi

– Vi er det in­du­stri­el­le ali­bi­et her, spøk­te Lars Ove Selje­stad og Kjar­tan Fløg­stad i prat med Var­den.

No­tod­dens 100-års ju­bi­le­um had­de vært del av fei­rin­gen un­der lit­te­ra­tur­da­ge­ne, og beg­ge for­fat­ter­ne har mye in­du­stri- his­to­rie med i sine verk. I Tele­marks­gal­le­ri­et var det for­tel­lin­ger og høyt­le­sing fra Selje­stad, «Stor­spring. Eit fab­rikk­dikt», og Fløg­stad med «Ve­gen til Grand Ma­ni­la. Kjar­tan Fløg­stads in­du­stri­ro­ma­nar».

– Det er vel­dig fint å være her un­der det­te ar­ran­ge­men­tet. Både det å tref­fe and­re for­fat­ter­kol­le­ga­er, men ikke minst det å møte et pub­li­kum, som her på No­tod­den, som kan ha en viss be­rø­ring med in­du­stri­pro­ble­ma­tik­ken, for­tal­te de.

Mot­tok pris

Mu­sikk fra Jostein Tho­mas­sen, som fram­før­te be­stil­lings­ver­ket «Det for­un­der­li­ge rom­met», og ut­de­ling av pris i for­bin­del­se med no­velle­kon­kur­ran­sen «Skriv!» sto også på pro­gram- met. 5.000 kro­ner i pre­mie og gra­tu­la­sjo­ner i kø for Hal­vor Kris­tof­fer­sen (16) fra Sau­land, som vant med en no­vel­le han had­de skre­vet på sko­len.

– Det blir litt flaut å få en kjær­lig­hets­no­vel­le jeg har skre­vet, trykt i avi­sen, men det var både moro og over­ras­ken­de å vin­ne, smil­te en stolt for­fat­ter­spi­re, som ikke så bort ifra at det­te kun­ne føre til fle­re no­vel­ler i fram­ti­den.

– Vi er strå­len­de for­nøy­de med dis­se da­ge­ne, opp­sum­mer­te Hans Her­bjørns­rud til Var­den, som i til­legg til fest­kvel­den had­de inne­holdt fore­drag på høg­sko­len om Her­bjørns­rud for­fat­ter­skap, og be­søk på går­den Her­bjørns­rud i Hed­dal, med blant an­net om­vis­ning i for­fat­te­rens no­vel­le­ver­den.

ALLE FOTO: BIR­GIT ES­PE­DA­LEN

FEST­KVELD: For­fat­ter Kjar­tan Fløg­stad for­tal­te frisk og un­der­hol­den­de fra sitt for­fat­ter­skap un­der den lit­te­rære fest­kvel­den på Tele­marks­gal­le­ri­et lør­dag, i an­led­ning Her­bjørns­rudda­ge­ne.

VANT PRIS: Kul­tur­sjef i No­tod­den kom­mu­ne, Ter­je Malm, kun­ne gra­tu­le­re Hal­vor Kris­tof­fer­sen (16) fra Sau­land som vin­ner av no­velle­kon­kur­ran­sen «Skriv!».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.