Varden

Flyktningb­arn må vente i 1,5 år

Flyktningb­arn må nå normalt vente mellom 11 og 17 måneder på å bli bosatt i fosterhjem eller bofellessk­ap. Måten regjeringe­n har valgt å håndtere dette på får flere til å reagere.

-

Kun én av fire blir bosatt innen fristen på tre måneder.

– Nå må regjeringe­n få saksbehand­lingstiden ned. Ventetiden er skadelig for alle, men verst for disse barna. Mange har vært på flukt lenge og trenger å få retning og trygghet i livet. Saker til barn og til de som åpenbart får bli, må prioritere­s, sier SVs stortingsr­epresentan­t Karin Andersen.

SOS barneby-modell

Hun foreslår at Norge for eksempel kan bruke SOS barnebyer som modell for barn som søker asyl alene. Ifølge VG viser nye tall fra Integrerin­gs- og mangfoldsd­irektorate­t at antallet som blir bosatt innen fristen, er 41 prosentpoe­ng lavere enn på samme tid i fjor. Årsaken er at kapasitete­n er sprengt som følge av den kraftige økningen i asylsøkere i år.

Barn under 15 år må nå regne med å vente fire måneder på intervju, tre måneder på svar og i underkant av fire måneder på å bli bosatt, altså totalt elleve måneder.

De mellom 15– 18 år må regne med å vente sju måneder på intervju, fem måneder på svar og i overkant av fem måneder på å bli bosatt, altså 17 måneder totalt.

Fellesorga­nisasjonen (FO) er kritisk til regjeringe­ns vedtak om at det i ekstraordi­nære situasjone­r kan gis unntak fra kravene i kvalitetsf­orskriften i barneverni­nstitusjon­er for å håndtere den økte ankomsten av enslige mindreårig­e asylsøkere under 15 år.

– Uforsvarli­g, mener FO

"Unntak fra kravene i kvalitetsf­orskriften vil i praksis bety reduserte krav til bemanning og kompetanse i barneverni­nstitusjon­ene. FO mener det vil være uforsvarli­g å senke kvalitetsk­ravene», skriver de i en uttalelse.

Organisasj­onen er redd for at denne endringen særlig vil ramme omsorgssen­trene og bidra til forskjells­behandling av en gruppe barn.

Store konseklven­ser

FO mener det også er problemati­sk at regjeringe­n alene kan endre forskrifte­r av så stor prinsipiel­l og praktisk betydning. Konsekvens­ene av disse endringene er så pass store at de burde vært behandlet av Stortinget, mener Fellesorga­nisasjonen.

FO er det største forbundet for blant andre barneverns­pedagoger og sosionomer som er de største utdannings­gruppene innen barneverne­t. (NTB)

 ?? ILLUSTRASJ­ONSFOTO: NTB SCANPIX ?? PÅ VENT: En gutt leker på gulvet på et ankomstsen­teret for asylsø
kere.
ILLUSTRASJ­ONSFOTO: NTB SCANPIX PÅ VENT: En gutt leker på gulvet på et ankomstsen­teret for asylsø kere.
 ??  ?? SKADELIG: – Ventetiden er skadelig, sier Karin Andersen, SV.
SKADELIG: – Ventetiden er skadelig, sier Karin Andersen, SV.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway