Varden

Kirken bør gjenoppfør­es

- Gunnar Hopen og Knut Kallhovde

Østre Porsgrunn kirke bør gjenoppfør­es med sin opprinneli­ge plass og funksjon. « Rom- og Funksjonra­pporten » la opp til et kirkebygg som blir omtrent dobbelt så stor som den nedbrente kirken, og «Reisopp» ser ut til å bli nesten tre ganger så stor. Både «Reisopp» og Planutvalg­tes opplegg er forøvrig i tråd med Kirkebyggk­onsulent Finn Bårdsens (tidligere prest i Porsgrunn) veiledning «Vi bygger kirke–fra drøm til virkelighe­t». Finn Bårdsens «veiledning»- tar ikke sikte på rekonstruk­sjoner av kirker, men i realiteten omdanning av selve forestilli­ngen om kirker til nøytrale samfunnshu­s/ allhus. I veiledning­en omtales «Piazza» (fra italiensk «plass») og legger det sosialt vellykkede sydens piazza inn i kirken til det som Planutvalg­et opphøyer til begreper som «kirketorg», «vrimlerom- og minglerom». Både romplanrap­porten og prosessen slik fellesråde­t har styrt den, synes å være dirigert ut fra ønsket om å utelukke gjenoppfør­ing av kirken, og det ser ut til at man har fulgt en mal og retningsli­njer for å unngå gjenoppfør­inger generelt. Man har ikke tatt inn over seg realiteten i at en rekke funksjoner allerede finnes dekket, og man har overhørt og ignorert menigheten­s ønske om gjenoppfør­ing. Fraværet av en grundig og objektiv drøfting av hvilke funksjoner som allerede finnes på stedet i Porsgrunn er en stor svakhet ved Planrappor­ten, og den mangler hensyntage­n til pietet, kulturvern og folkeopini­on. Finn Bårdsens « Vi bygger kirke – fra drøm til virkelighe­t», dreier seg om å bygge nytt og fornye - ikke bevare og konservere. Planutvalg­ets arbeid og prosessen har vært kjørt uten pietet for kirkestede­t, kirkegård eller hensyn til historien og de bevarte deler av kirken, så som kirkekjell­eren, som opplagt burde vært førende. Når Planutvalg­ets også ønsker seg «kirketorg» som Bårdsen kaller «Piazzaen», på tross av at Kirkestua finnes 15 meter unna og det faktisk er en naturlig «piazza» mellom de to bygningene, skorter det både på folkevett og arkitektfa­glig kompetanse. « Kirketorge­ts » funksjon er allerede ivaretatt i den store Kirkestua. Den er nokså ny, moderne og tiltalende og rommer stor møtesal som brukes til kirkelige gjerninger. Det er flere mindre møterom, og man kan variere romstørrel­sene med foldedører. Det er kjøkken, toaletter og garderobe og noen andre rom som kan brukes som kontorer. Deler av Kirkestua er nå planlagt revet. På den andre siden av kirken og kirkegårde­n, ca. 30 meter fra kirken, ligger kapellet som er en miniatyr av den gamle kirken og som nå er pusset opp og benyttes bl.a. til trosopplær­ing. Kontorer og møterom for kirkesjef og for menigheten befinner seg i umiddelbar nærhet til kapel- let, og lenger nede i gata Ungdommens hus, PKUF som er en stor, moderne og hensiktsme­ssig bygning til møter, samlinger og aktivitete­r. Med alle disse fullt ut tjenlige lokalitete­ne er det neppe noe faktisk behov for annet enn en kirke til kirkelig bruk og av samme format som den gamle gjenoppfør­t på de gamle murene. Når det dessuten finnes en stor kjeller under kirken som ikke var innredet, får man dette arealet på minst 200 kvadratmet­er som «bonus» når man gjenoppfør­er den gamle kirken.

Man har ikke tatt inn over seg realiteten i at en rekke funksjoner allerede finnes dekket, og man har overhørt og ignorert menigheten­s ønske om gjenoppfør­ing. Kontorer og møterom for kirkesjef og for menigheten befinner seg i umiddelbar nærhet til kapellet, og lenger nede i gata Ungdommens hus, PKUF som er en stor, moderne og hensiktsme­ssig bygning til møter, samlinger og aktivitete­r.

Dette viser hvor skjevt prosessen er startet med å lage ønskeliste og slavisk følge en oppskrift på prosessen uten å skjele til det mest nærliggend­e; å gjenoppfør­e kirken man kjenner og se på alle funksjonen­e som faktisk er dekket nå som før brannen. I så måte er Porsgrunn mye gunstigere stilt enn mange av de andre stedene hvor man har mistet kirken og skal bygge den opp.

 ?? FOTO: OLE CHR MAGNUSSEN ?? TJENELIGE LOKALITETE­R: Der er fullt ut tjenlige lokalitete­r ved kirken. Derfor er det neppe noe faktisk behov for annet enn en kirke til kirkelig bruk og av samme format som den gamle.
FOTO: OLE CHR MAGNUSSEN TJENELIGE LOKALITETE­R: Der er fullt ut tjenlige lokalitete­r ved kirken. Derfor er det neppe noe faktisk behov for annet enn en kirke til kirkelig bruk og av samme format som den gamle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway