Varden

Gudsforlat­t og forkastet av Evelyn Berntsen

Iblant skotter jeg på Evelyn Berntsens gammeltest­amentlige og svovelstin­kende utgytelser.

- Trond Andersen

Mer og mer ligner de på retorikken til salige teologipro­fessor Ole Hallesby, som i en radioandak­t for 63 år siden sa: «Faller du om død nå, uten å ha ordnet deg med gud, havner du rett i helvetes evige straff og pinsler». Siden er truslene dempet. Prelatene betoner at bibelen framfor alt taler kjærlighet­ens evangelium. Men EB doserer ufortrøden­t mer om helvete enn himmelen, i alle fall for de vantro. I leserinnle­gget i Varden 7. desember presiserer hun, etter å ha deklamert hvilke pinsler i all evighet venter dem som forsaker guds tilbud om himmelens gleder: «Jeg synes det er rettferdig at de som forkaster guds gave og Kristi frelsesver­k, forkastes av gud i evigheten». I rene ord: tror du ikke på gud, er det helt ok om du blir i helvete for all tid. Ikke mye miskunn og nåde der i gården, nei. Jeg skriver konsekvent «gud» med liten g. For etter mitt syn er ikke begrepet noe entydig og unikt, men samlebeteg­nelse for all religiøs villfarels­e om overnaturl­ige og ubegripeli­ge fenomener. For eksempel Allah, islams gud, og forskrudde tolkninger av den. Alle som blir martyrer, for eksempel etter å sprengt seg selv og mange andre i døden, ender i paradis der 74 jomfruer venter. Besnærende tanke, javel. Men i min alder er jeg uviss på hvordan de kan glede meg. Kvinnelige martyrer? En skokk ventende jomfruer? På den annen side har kuede og sekunda mennesker som kvinner lite å bestille såvel i islamsk verden som i paradis. Men for ikke å virke altfor tamt uten innslag av det svake kjønn, lokkes mannlige martyrer med haugevis av attraktive jomfruer. EB spår forferdeli­ge skrekkscen­arioer om man slår opp øynene i dødsriket og porten til himmelrike­t er låst. Strengt tatt bare en liten vri på andre fantasier om det hinsidige. Jeg sier ikke mer. Amen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway