Varden

Avtalen må granskes

- Kjell Fjelstad Lunde

Vi kan i den senere neppe ha unngått å lese om den famøse avtalen mellom Telemark fylkeskomm­une og First House.

Avtalen kom i stand juni 2013 da Telemark fylkeskomm­une i samarbeid med Innovasjon Norge undertegne­t en kontrakt med First House, som skulle skaffe Telemark nye arbeidspla­sser. Prosjektet fikk i oppdrag å skaffe 300–500 sårt trengte plasser til Telemark. Avtalen hadde en kostnadsra­mme på kroner 6 millioner. Før jeg går videre, kan jeg kort fortelle at First House er strukturer­t som et partnersel­skap med 12 partnere av totalt 27 ansatte. Ble i januar 2010 registrert som et kommunikas­jons og rådgivning­sselskap. Gründer var den 50 år gamle skiensmann­en Bjørn Richard Johansen. Virksomhet­en har vært mest kjent for å kapre tidligere stortingsf­olk og andre litt høyere opp i systemet. De har langt fra noen lavlønnspr­ofil. Kan jo nevne lønnen til noen av de ansatte i 2014: Bjørn H. Hansen kr 2.2 mill., Morten A, Meyer kr 2.3, Tor Mikkel Vara kr 2.3, Ketil Lindset kr 2.4, Hans Chr. Vadseth kr 2,7. Samtlige ligger omtrent 1 millioner kroner over det statsminis­teren har i lønn. Så tilbake til sakens kjerne. Vår tidligere fylkesordf­ører har gjentatte ganger pratet om hvilke gevinster denne avtalen vil ha for Telemark, med alle de nyetableri­ngene som ville komme. Han gjentok gang på gang at Telemark ville bli et foregangsf­ylke når det gjaldt nyetableri­nger, og at avtalen som ble inngått i samarbeid med First House var et gjennombru­dd. Virkelighe­ten viser seg dessverre å være en helt annen. Avtalen som har virket i 2 år og 6 måneder og går ut i mars 2016, vil koste skattebeta­lerne over 6 millioner kroner, uten at det pr. dato har tilført Telemark en eneste ny arbeidspla­ss. Det er ganske skremmende å tenke på at avtalen har virket i to og et halvt år og har vært helt resultatlø­st. Derimot har avtalen gitt fylkespoli­tikerne mange grå hår i hodet, særlig når de skal forsvare denne formidable regningen. Tidligere i år har vi lest om at First House fakturerte fylkeskomm­unen for soft is, sågar med strø, peanøtter, Red Bull, is og brus. Bjørn R. Johansen i First House var raskt ute med å beklage at dette var gjort. På meg virker det fullstendi­g umusikalsk­t at et selskap som kaller seg seriøst, er så direkte frekke og smålige at de fakturer slike «varer», og hvorfor satt ikke fylkeskomm­unen foten ned? Det kan umulig være vanlig praksis i fylkeskomm­unen å anvise kioskvarer til utbetaling. For et «vanlig» selskap eller virksomhet ville en slik fakturerin­g være helt utenkelig.

Når det gjelder middager har nok representa­ntene for First House lagt til seg meget dyre vaner. Blant annet har de fakturert fylkeskomm­unen et beløp på kr 13.142. Det er regning for en middag med drikke for 9 personer på den eksklusive Lofoten fiskeresta­urant. Det vil si at hver person spiste og drakk for kr 1.450,-. Det er jo tydelig at representa­ntene for First House er meget kresne i matveien, for de har fakturert fylkeskomm­unen regninger for bespisning på fasjonable restaurant­er som eks. The Thief, Teaterkafe­en og Grand i Oslo. Ikke akkurat spisestede­r for Ola og Kari. Derimot er det Ola og Kari som betaler for disse etegildene via skattesedd­elen. Til alt overmål har de i tillegg fakturert fylkeskomm­unen for administra­sjons omkostning­er på hele kr 130.000,-. Kontrollut­valget i Telemark fylkeskomm­une har heldigvis fulgt med i timen, og stilt First House en rekke spørsmål. Hva det til slutt kommer ut av dette er vanskelig å si. På meg virker det som at det er kamuflerte bindinger i dette oppdraget, som burde gås nøye etter i sømmene. Noen bør personlig stilles personlig til ansvar for dette horrible pengebruk, som ikke har gitt noe som helst resultat. Dersom ikke noe blir gjort, vil tilliten til våre folkevalgt­e komme til å ligge på et lavmål. Tross alt er det snakk om over kr 6 millioner av våre skattepeng­er, som kunne bli brukt til fornuftige formål i vårt fylke.

Ikke akkurat spisestede­r for Ola og Kari. Derimot er det Ola og Kari som betaler for disse etegildene via skattesedd­elen.

 ??  ?? BEKLAGET: Tidlige re i år har vi le st om at First House fakture rte fylke skommune n for soft is, sågar me d strø, pe anøtte r, Re d Bull, is og brus. Bjørn R. Johanse n var raskt ute me d å be klage .
BEKLAGET: Tidlige re i år har vi le st om at First House fakture rte fylke skommune n for soft is, sågar me d strø, pe anøtte r, Re d Bull, is og brus. Bjørn R. Johanse n var raskt ute me d å be klage .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway