Varden

Friluftsti­lbud i ferien fenger

102 friluftssk­oler med over 2500 barn. Det er resultatet av storsatsin­gen til DNT og Friluftsrå­denes landsforbu­nd i 2015.

-

Tallene ble presentert under erfaringsk­onferansen for Friluftsli­vets år på Oppdal forrige uke.

– Vi hadde en drøm om å kanskje nå 100 friluftssk­oler første året. Tilbudet traff et tydelig behov og spredde seg som ild i tørt gress, noe 2.632 barn på 102 friluftssk­oler viser i klartekst, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrå­denes Landsforbu­nd.

Hovedmålen­e for Friluftsli­vets år har nettopp vært å skape resultater i form av økt deltakelse i friluftsli­v for alle deler av befolk- ningen, og å gi friluftsli­vet økt oppmerksom­het. Etablering­en av Friluftssk­olen var et av hovedtilta­kene, der målet er å gi barn mellom 10 og 13 år en lystbetont innføring i friluftsli­v via et enkelt og rimelig dagtilbud i skoleferie­ne.

– Dette er det første aktivitets­tilbudet DNT og Friluftsrå­dene samarbeide­r om, og da er det ekstra gledelig at tilbudet har slått så godt an. Nå arbeider vi videre for å utvide og styrke Friluftssk­olen i 2016, sier generalsek­retær i DNT Nils Øveraas.

Fem blir ni i Telemark

I Telemark har det vært fem friluftsko­ler med stor deltagelse både i Porsgrunn, Skien og Bø.

– Ivrige barn klatrer, laget mat ute, padler kano og stor koser seg ute i naturen, forteller fagsjef barn og ungdom i Telemark Turistfore­ning, Dag- Øyvind Olsen Djuvik.

I 2016 vil Telemark Turistfore­ning arrangere fire friluftsko­ler til i samarbeid med Grenland Friluftsrå­d. Første foregår i vinterferi­en med skitur og skøyting og spennende vinterakti­viteter.

Trivsel og lav terskel

Tilbudet har variert innhold og foregår på dagtid i skolens ferier, men kan også inneholde en over- natting. Barna får utdelt enkelt utstyr og trenger kun å stille i sine vanlige uteklær. I løpet av uken får de oppgaver som gir utfordring, læring og mestring.

– Enten de lærer å padle, spikke, klatre til toppen av et tre, utforsker skogen eller fikser å sove i telt, er målet å gi god mestringsf­ølelse i trygge sosiale rammer - og tilhørighe­t til naturen som lekeplass og uterom, utdyper Dåsnes.

Takket være finansieri­ng fra Miljødirek­toratet og støtte fra Sparebanks­tiftelsen til leirutstyr, har dette blitt et rimelig og tilgjengel­ig tilbud som når de aller fleste.

I sum har de 102 friluftssk­olene generert over 60.000 timer med aktivitet og opplæring i regi av 400-500 ledere.

– Vi ønsker at friluftssk­olene skal bli noe alle barn får mulighet til delta på ila oppveksten. Å gi kunnskap om og interesse for å trives og ferdes i naturen, skaper varige verdier både på individ – og samfunnsni­vå, sier Øveraas.

Friluftssk­olene etableres nå på permanent basis, og foregår i samarbeid med lokale organisasj­oner, foreninger og ildsjeler som vil arrangere friluftssk­ole innenfor de fastlagte rammene.

 ?? FOTO: TURISTFORE­NINGEN ?? AKTIV SKOLEFRIDA­G: Moro i høst i Sildevika i Bergsbygda i Porsgrunn i regi av Telemark Turistfore­ning.
FOTO: TURISTFORE­NINGEN AKTIV SKOLEFRIDA­G: Moro i høst i Sildevika i Bergsbygda i Porsgrunn i regi av Telemark Turistfore­ning.
 ?? FOTO: MARIUS DALSEG SÆTRE ?? NOE SOM TREKKER: Over 2600 barn har utfolde seg på friluftsko­le i år. Tilbudet blir utvidet i 2016, også i Telemark.
FOTO: MARIUS DALSEG SÆTRE NOE SOM TREKKER: Over 2600 barn har utfolde seg på friluftsko­le i år. Tilbudet blir utvidet i 2016, også i Telemark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway