Varden

– Sikkerhet er viktigst

– Industriut­byggingen på Rafnes var begrunnels­en for å etablere en sjøtrafikk­sentral i Brevik, sier tidligere havnekapte­in Asbjørn Høie.

-

BREVIK I juni 1974 ble Rafnesutby­ggingen vedtatt av Stortinget. Fram til vedtaket var et faktum, var motstanden stor blant befolkning­en i Grenland. Et av de viktigste argumenten­e mot denne storutbygg­ingen var frakten av gass inn Frierfjord­en.

I innstillin­gen fra Sikkerhets­utvalget for Skipstrafi­kken i Grenland fra 1975 pekes det på tåke, farvann med vanskelig kurvatur kombinert med strøm.

– Enkelte steder er det vanskelig eller umulig for fartøy å møtes, heter det i innstillin­gen.

Sentralen var et sikkerhets­krav

Høie husker godt motstanden

SMALT:

mot industrien, samt at etablering­en av Norges første sjøtrafikk­sentral var et sikkerhets­krav i tilknytnin­g til transport av farlig last til industrien.

20 år etter at sentralen ble etablert i Brevik, peker også en prosjektgr­uppe oppnevnt av Kystdirekt­oratet på at begrunnels­en for å bygge sentralen var transport av gass og annen farlig last i tilknytnin­g til Norsk Hydros anlegg.

– En av forutsetni­ngene for Rafnesutby­ggingen var sjøtrafikk­sentralen i Brevik, sier Høie.

Viktig med nærvær

– Denne saken dreier seg kun om sikkerhet, sier Jakob Larsen. Han og Steinar Olsen er to av de 14 ansatte på Brevikssen­tralen. De har ingen interesse av å diskutere overflytti­ng til Horten. Års erfaring har fortalt dem at radar og tekniske hjelpemidl­er kan ha sine begrensnin­ger.

– Teknikken er ikke god nok, sier Olsen og peker på at den 1,3 nautiske mil lange Breviksstr­ømmen er fylt med både farlig gods og et yrende båtliv på sommeren. Joller som ligger og plasker midt i leden, og uhyggelige raske båter med skremmende inkompeten­te båtførere har vist at nærvær og vinduer ut til leia kan være alfa omega.

Innløpet er trangt

«Antwerpen» av Hong Kong seiler forbi sentralen. Den 28 meter brede gasstanker­en gir et godt bilde på hvor trangt innløpet til Frierfjord­en er.

De maritime trafikkled­erne har en radar på Fugløya. Ellers bruker de sitt eget visuelle syn.

– Hvis vi mister oversikten over sikten i leia, vil det bety mer venting på fartøyene. Vi tar ingen sjanser når det gjelder sikkerhet, sier Olsen.

Ragnhild Johansen

 ?? ALLE FOTO: RAGNHILD JOHANSEN ?? HISTORIEN: – Det lå et krav om en sjøtrafikk­sentral i konsesjone­n for utbygginge­n av Rafnes, sier tidligere havnekapte­in Asbjørn Høie.
ALLE FOTO: RAGNHILD JOHANSEN HISTORIEN: – Det lå et krav om en sjøtrafikk­sentral i konsesjone­n for utbygginge­n av Rafnes, sier tidligere havnekapte­in Asbjørn Høie.
 ??  ?? Det trange innløpet til Frierfjord­en var en av årsakene til den sterke motstanden mot utbygginge­n av Rafnes på 1970-tallet.
Det trange innløpet til Frierfjord­en var en av årsakene til den sterke motstanden mot utbygginge­n av Rafnes på 1970-tallet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway