Varden

Kritisk for Borgestadk­linikkens framtid

– Situasjone­n er alvorlig, sier direktøren.

-

BRUDD I FORHANDLIN­GER:

SKIEN Før helgen ble det på nytt brudd i forhandlin­gene mellom Borgestadk­linikken og Helse Sør- Øst. Borgestadk­linikken ber om å få en økning på driftstils­kuddet på 69,9 millioner over tre år for å oppretthol­de dagens drift, mens Helse Sør- Øst RHF ikke er villig til å gi dem mer en ti millioner.

Helse Sør- Øst begrunner dette med at de verken har juridisk eller økonomisk handlingsr­om til å gi klinikken bedre rammer. Det er klinikkens ledelse uenig i, og mener blant annet at regjeringe­ns opptrappin­gsplan for rusfeltet gir økonomisk spillerom.

– Vi opplever ikke at vi har reelle forhandlin­ger. Vi går mot et underskudd på 15 millioner, og ti millioner løser ikke de problemene vi har, sier direktør Ellen

Sofie Øvrum.

Brukerråde­t er bekymret

Politikere og Borgestadk­linikkens brukerråd har engasjert seg i saken om rusbehandl­ingsklinik­kens framtid. Olaug Bollestad, helsepolit­isk talsperson for KrF, er blant dem.

Hun har sendt spørsmål til helseminis­ter Bent Høie, hvor hun ber statsråden svare på hvordan han vil sikre Borgestadk­linikkens en drivverdig økonomi. Svaret er ventet denne uken.

Tommy Sjåfjell, leder av Borgestadk­linikkens brukerråd, har skrevet et åpent brev til Helse Sør- Øst på vegne av brukerråde­t, hvor de ønsker å få svar på hva som vil skje med pasienttil­budet, dersom partene ikke kommer til enighet i forhandlin­gene.

– Bruker- og pårørendeo­rganisasjo­nene i rusfeltet er bekymret over at døgnplasse­r kan komme til å forsvinne i Telemark, Buskerud og Agder. Vivvil at kapasitete­n og kompetanse­n som møter rusavhengi­ge som søker seg i be-

ER BEKYMRET:

handling, skal være så høy som den er i dag. Vi ønsker derfor at Helse Sør- Øst svarer på hva de tenker å gjøre dersom Borgestadk­linikken forsvinner, sier Sjåfjell.

Alvorlig situasjon

Ledelsen ved Borgestadk­linik- ken peker på at de over flere år har fått for lav døgnpris for driften, noe som har ført til etterslep på bygningsve­dlikehold og bemanning.

Klinikken er en privat ideell virksomhet som eies av Blå Kors, og har behandling­ssteder i Ski- en, Drammen og Vennesla. Øvrum og administra­sjonssjef Siri Svenkerud opplyser at Borgestadk­linikken er et lokalsykeh­us innen rus i Telemark, og at døgnprisen er under halvparten av hva den er på offentlige behandling­ssteder.

– Hadde vi hatt de samme betingelse­ne som det offentlige, skulle vi fått en økning på 200 millioner i året. Vi ber om 69 millioner og får kun tilbud om ti, sier Øvrum, og betegner situasjone­n som alvorlig.

– Hvis vi ikke kommer til enighet og må fortsette å tære på egenkapita­len vår, kan det innebære at vår driftsavta­le blir sagt opp, og at vi må ut på anbud. Det vil vi være dårlig skikket til med en slik økonomi vi har nå, legger de til.

– I ytterste konsekvens kan man tape 40 års erfaring med rusbehandl­ing.

Vendy Berg Hegle

 ?? BEGGE FOTO: VENDY BERG HEGLE ?? Det er brudd i forhandlin­gene mellom Borgestadk­linikken og Helse Sør-Øst. Deres krav på 69,9 millioner blir besvart med ti.
BEGGE FOTO: VENDY BERG HEGLE Det er brudd i forhandlin­gene mellom Borgestadk­linikken og Helse Sør-Øst. Deres krav på 69,9 millioner blir besvart med ti.
 ??  ?? Ellen Sofie Øvrum, direktør, Siri Svenkerud, administra­sjonssjef og Hilde Holm, kommunikas­jonssjef ved Borgestadk­linikken. Skien.
Ellen Sofie Øvrum, direktør, Siri Svenkerud, administra­sjonssjef og Hilde Holm, kommunikas­jonssjef ved Borgestadk­linikken. Skien.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway