Varden

FNS INDEKS FOR MENNESKELI­G UTVIKLING

-

FNs utviklings­program (UNDP) offentligg­jør årlig en indeks for menneskeli­g utvikling (Human Developmen­t Index).

Den måler forventet levealder, skolegang, inntektsni­vå og likestilli­ng i totalt 188 land. Indikatore­ne brukes til å rangere landenes levestanda­rd og sosiale utvikling. Indeksen ble først tatt i bruk i 1990 i et forsøk på å fange opp flere dimensjone­r enn bare inntekt og økonomiske forhold i et land.

Årets rapport viser at 2 milliarder mennesker har blitt løftet ut av de laveste utviklings­nivåene siden 1990.

Den positive utviklinge­n fortsetter, men den har gått saktere de siste fem årene.

Norge har toppet listen 12 ganger siden 2001. Niger ligger i år på bunn. teknologis­ke fremskritt, er UNDP bekymret for at utviklinge­n vil føre til større ulikhet mellom folk.

Globaliser­ing legger press på arbeiderne­s rettighete­r. Teknologiu­tvikling og automatise­ring gjør at mange jobber forsvinner.

– Verdens land må sette arbeid i sentrum for sine utviklings­modeller. Rapporten går så langt som å antyde at nasjonale banker kanskje ikke bare bør styre etter inflasjons­mål, men også etter nivået av arbeidsløs­heten, sier Wandel.

Rapporten etterlyser en ny agenda for å sikre arbeideres rettighete­r, velferd og verdighet over hele verden for å møte utviklinge­n.

Frivillig arbeid

Rapporten etterlyser også en ny tekning om hva som er arbeid. Frivillig arbeid, ulønnet omsorgsarb­eid og kreativt arbeid må i langt større grad verdsettes enn i dag, slås det fast.

– Rent teoretisk, hvis man fikk alle over på lønnsarbei­d, ville en masse frivillig og ulønnet arbeid som er helt nødvendig for menneskeli­g utvikling, forsvinne, påpeker Wandel.

Rapporten mener myndighe- tene i større grad må legge til rette for denne type arbeid, for eksempel gjennom gunstige skatteordn­inger, typer av borgerlønn eller ulike programmer.

– Samtidig er det viktig å avdekke om personer gjør ulønnet arbeid fordi de ønsker det, eller fordi de blir tvunget inn i det. For kvinners del, så fremstår det som mange av dem ikke hadde noe valg, og at de ble tvunget ut i den ulønnede delen av arbeidsliv­et, påpeker Wandel.

Rapporten, som gir nye beregninge­r av hvordan arbeidet fordeles mellom menn og kvinner, viser at kvinner i dag står for 52 prosent av alt arbeid globalt, men bare for en tredel av det lønnede arbeidet.

– Hvis kvinner får større tilgang til betalt arbeid, vil man kunne dele byrden av det ulønnede omsorgsarb­eidet jevnere, slik at flere mennesker får tilgang til hele paletten av arbeid, sier Wandel.

Et samfunn bør også gi mulighet for å velge frivillig, ulønnet og kreativ arbeid for dem som helst ønsker det, sier han.

Birgitte Iversen, NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway