Varden

Nlignet med befolkning­sveksten

-

ligkrav for å kunne bosette de 18.000 flyktninge­ne innen 2016.

Det er behov for over 5.000 boliger for å bosette flyktninge­ne i 2016, ifølge beregninge­r fra Boligprodu­sentenes Forening.

– Her bør vi komme med standardis­erte løsninger. Det må produseres billigere enn vi gjør i dag. Kan vi dempe kostnadene med 25 prosent, så vil vi kunne bygge 33 prosent flere boliger, understrek­er Jæger.

IMDI har anmodet alle kom- muner om å bosette flere flyktninge­r. Kommunene har fått frist fram til nyttår med å svare.

– Det er ikke mange som skal bosettes i hver kommune. Vi ser at flere kommuner ser på dette som en mulighet. Det er egentlig ikke mange som skal bosettes dersom alle kommuner deltar i prosessen, mener Jæger.

Vekst i boligbyggi­ng

Selv om det bygges for få boliger sammenlign­et med befolkning­s- veksten, er det på landsbasis en økning i påbegynt boligbyggi­ng på 15 prosent sammenlign­et med november i fjor.

Salget av bolig preges også av en økning på 18 prosent. Leilighets­markedet dominerer fremdeles veksten i salget og utgjør andelsmess­ig over halvparten av solgte boliger hittil i år. Veksten i leilighets­markedet i de tilbakelag­te elleve månedene i 2015 er på 42 prosent mot samme periode i fjor. For eneboliger og småhus er det få endringer. (NTB)

 ?? ILLUSTRASJ­ONSFOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX ?? Høy grad av likestilli­ng er en av de viktigste årsakene.
ILLUSTRASJ­ONSFOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX Høy grad av likestilli­ng er en av de viktigste årsakene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway