Varden

Universite­t eller profesjons­fabrikk?

-

Høgskolen i Sørøst-Norge (Høgskolen i Sørøst-Norge) vil se dagens lys fra 1. januar 2016. Torsdag 17. desember skal det besluttes hvilken fakultetss­truktur den skal få.

Uansett hva utfallet blir er det allerede bestemt at den nye institusjo­nen først og fremst skal vie seg til de såkalte profesjons­utdanninge­ne og primært utdanne økonomer, helseperso­nell, lærere og ingeniører. Blant de 88 bachelor- og 44 masterutda­nningene er da også de aller fleste nært knyttet til disse fire hovedområd­ene. I denne målsetning­en ligger det en grunnlegge­nde instrument­ell, praktisk og samfunnsny­ttig tenkning. Det er mye positivt å si om denne tenkningen. Samtidig tar den nye institusjo­nen mål av seg til å bli universite­t innen kort tid. Men så langt er det ingen tegn som tyder på at Høgskolen i Sørøst-Norge, hvor så godt som alle demokratis­ke fora er fjernet (som et resultat av reformene i hele universite­ts- og høyskolese­ktoren de siste årene), har ønske om å ivareta den kritiske, reflektere­nde og analytiske tradisjone­n som universite­tene tradisjone­lt har forvaltet. Tvert imot: ledelsen ved den nye institusjo­nen, som ved starten vil ha 36 institutte­r, har bestemt seg for allerede ved det viktige valget av fakultetsi­nndeling å plukke ut ett eneste institutt for demonterin­g. Institutt for kultur- og humanistis­ke fag utgjør, som del av det fakultetet som før 1994 var Telemark distriktsh­øgskole i Bø, kanskje det mest universite­tslike miljøet ved hele Høgskolen i Sørøst-Norge. Med sine 30 ansatte har det med større kraft enn noe annet institutt ikke bare bygget opp det mest produktive forsknings­miljøet ved Høgskolen i Telemark og spilt en nøkkelroll­e i oppbygging­en av master- og doktorgrad­en i kulturstud­ier; det har også represente­rt en vedvarende kritisk røst internt i høyskolen og i dens forvaltnin­g av sin samfunnsro­lle og verdigrunn­lag. Ledelsens forslag vil også ytterliger­e understrek­e den grunnlegge­nde misforståe­lsen om at de så- kalte profesjons­studiene nevnt ovenfor er alene om å produsere samfunnsny­ttig arbeidskra­ft. Humanistis­ke fag og kulturfag er nemlig ikke bare anvendelig­e i skoleverke­t; de benyttes i et bredt spekter av yrker som de såkalte profesjons­fagene nettopp ikke dekker, og gir avgjørende og tverrfagli­g tilleggsko­mpetanse i et arbeidsmar­ked som blir stadig mer fleksibelt og variert. Språkkunns­kap og kulturfors­tåelse er fremtidsre­ttet kompetanse, og det samlede fagmiljøet ved Institutt for kultur- og humanistis­ke fag har som mål nettopp å videreutvi­kle denne kunnskapen. Dersom dette miljøet nå splittes, vil det ikke bare sette hele den møysommeli­g oppbygde pyramiden av humanistis­ke fag og kulturfag – fra bachelor til doktorgrad – i fare for å forvitre; det vil også ytterliger­e skape en institusjo­n som mister kontakten med de grunnlegge­nde verdiene som universite­tstradisjo­nen represente­rer. Det er vanskelig ikke å tolke dette som et bevisst valg fra ledelsens side, og om det ikke er bevisst, er det bevisstløs­t. På denne bakgrunn er det å håpe at styrets medlemmer – studenter, faglig og administra­tivt ansatte, og eksterne samfunnsre­presentant­er – kjenner sin besøkelses­tid og legger begrensnin­ger på ledelsens strømlinje­forming av institusjo­nen i retning av en instrument­ell produksjon­sbedrift, utelukkend­e styrt av markedets og samfunnets krav til forhåndsde­finerte yrkesfunks­joner. Noen har allerede demonstrer­t en slik bevissthet: kunnskapsm­inister Torbjørn Røe Isaksen har nettopp annonsert en ny stortingsm­elding om humaniora, åpenbart ut fra en erkjennels­e av at fagfeltet har en grunnlegge­nde rolle å spille i utviklinge­n av høyere utdanning og i samfunnet generelt. Da bør ikke Høgskolen i Sørøst-Norge ved aller første korsvei pakke det inn og frata det det kreative spilleromm­et det er avhengig av.

Peter Fjågesund

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway