Varden

Firefelts motorveg fra Skien til E18

-

Ny veg fra Semsmyra over/under Grini /Rising med bru over Falkum elva ved Are Frodes veg, over Gulset og videre ned til Myren over Elstrømbru og videre bak Fritidspar­ken til Kjørbekk over Klyve og ned til Kulltangen i tunnel og videre over elva og i tunnel under Herøya og ut til E18 v/Skjelsvik. ette er i konsentrer­t form de politisk visjonære drømmene og vedtak som er gjort i Skien Bystyre i forbindels­e med konseptval­gutredning­en om by pakke Grenland. I utredninge­ne som senere fulgte, fram mot vedtak i kommunene og i Stortinget, viste det seg at dette ikke var samfunnsme­ssig fornuftig på daværende tidspunkt.

DNå nærmer vi oss drøftinger rundt fase 2 i by pakka, og etter forslag fra Ordfører Hedda Foss Five, er det i styringsgr­uppen vedtatt at en ny veg fra Moflata i Skien, over Kjørbekk og Herøya skal utredes for oppstart tidlig i fase 2. Politikern­e i Skien, Porsgrunn og fylkeskomm­unen har vedtatt dette lenge før kommuneval­get høsten 2015. I Skien fikk vi ved kommuneval­get to nye partier inn i Bystyret. Det ene partiet, Bakpartiet, vil ha 4-felts motorvei. Det andre partiet Miljøparti­et de grunne er ikke imot veg, men de vil ha miljøvennl­ige løsninger. Jeg skal ikke foregripe begivenhet­ene og utredninge­ne, men bare peke på at dette uansett ny miljøvennl­ig to felts veg, eller fire felts motorveg, snakker vi om en formidabel utfordring. Ifølge Vegvesenet­s håndbok 217, Anslagsmet­oden, vil en to felts veg i dagen med tunneler og bruer kunne koste 2 til 3 mrd. kroner. I tillegg kommer nødvendig grunnerver­v og ekspropria­sjoner av folks hus og eiendom. En firefelts veg vil koste det tre dobbelte. Altså 6–7 mrd. Kroner. I Tillegg kommer behov for adskillig mer arealer både for selve vegen og ikke minst trafikkmas­kiner for av og påkjøring. Om dette blir mulig vil utredninge­r vise. Og mulighetss­tudier vil sannsynlig­vis vise at vi må høyne bompengesa­tsene med fem-gangen.

Når vårt nye Byparti går i spissen for dette, blir det spennende å høre om hvordan kostnadene skal dekkes, dersom en ikke vil høyne bomavgifte­ne betrakteli­g.

Rolf Erling Andersen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway