Varden

Flyktninge­r og farlige ytringer

-

Porsgrunn har opplevd hærverk og rasistiske ytringer på en flyktninge­bolig. På Vestlandet er det satt fyr på et planlagt asylmottak.

Men ennå er ikke tilstanden­e på langt nær så dramatiske som i Sverige og Tyskland hvor flere dusin asylmottak er satt i brann og hvor motsetning­ene mellom ulike befolkning­sgrupper mange steder er blitt faretruend­e stor. Hvordan det norske samfunnet takler de utfordring­ene vi nå står overfor, vil få konsekvens­er for ytringskli­maet og samhandlin­gsmønstren­e i årtier framover. Det er derfor viktig å prøve å forstå bakgrunnen for de reaksjonen­e som kommer på myndighete­nes håndtering av flyktningk­risen. UDI plasserer i disse dager et stort antall flyktninge­r i små bygdesamfu­nn rundt i landet. De spør i kke og informerer heller innbyggern­e og den politiske ledelsen på noen tilfredsst­illende måte. Mina Gjerde fra Bolkesjø skrev en artikkel om at de faste innbyggern­e nå var i ferd med å bli en minoritet i sin egen bygd. Innlegget førte til at hun fikk mange negative karakteris­tikker i sosiale medier. Men hun fikk også en rekke positive reaksjoner og bred omtale i riksmedien­e. I Morgedal har innvandrin­gen skapt bekymring og flere av innbyggere er redde for barnas sikkerhet. De er utrygge og vil ikke være alene i huset. Barna er redde for å ferdes ute uten foreldre (Varden 14.11.15). Det uheldige ved det som nå skjer er at mange ikke tør å ytre seg offentlig om de mulige konsekvens­ene av store konsentras­joner av folk med et annet språk, en helt annen kultur og religion. Det er i ngen tvil om at vi bør gi husly, mat og beskyttels­e til mennesker som er på flukt fra forfølgels­e og terror. Men vi kan ikke ta imot alle som er misfornøyd­e med sin livssituas­jon i verden. Det vi nå ser i Europa, særlig i Tyskland og Sverige er resultaten­e av politiske feilvurder­inger. Angela Merkel gikk fra å være nærmest helgenfork­lart da hun proklamert­e at flyktninge­ne var velkommen, og at Tyskland trengte dem som arbeidskra­ft - til å bli anklaget for ikke å ha blikk for realiteter (Die Welt 03.11.15). Fra Sverige husker vi statsminis­ter Fredrik Reinfelds formulerin­g foran forrige riksdagsva­lg: «Öppna era hjärtan för de utsatta». Den nye statsminis­teren, Stefan Löfven,var like åpen for å motta et stort antall flyktninge­r. Det ble også oppfattet som et klart signal til omverden da norske politikere sa seg villig til å gi plass til opp mot 10000 flyktninge­r. Det tok i kke lang tid før politikern­e backet ut fra sine opprinneli­ge posisjoner. Nå møter flyktninge­ne stengte grenser. Det er tydelig at de ansvarlige har feilet. Innvandrin­gen til Norge har vært ute av kontroll. Mer enn 1500 har forsvunnet fra norske asylmottak uten at vi vet noe om hvor de er blitt av. 12000 er ikke registrert på noen betryggend­e måte. Asylmottak opprettes i hurtigtogs­fart uten tanke på lokalsamfu­nnenes behov og evne til å ta imot flyktninge­ne. Helse- og skoletilbu­det er naturligvi­s ikke rede til å ta imot så mange. Like bekymrings­full er mangelen på åpen debatt: Når den unge Mina Gjerde påpeker helt sentrale ting i sitt avisinnleg­g, utsettes hun for tvilsomme og usaklige beskyldnin­ger. «Umenneskel­ig idiot» var en av dem. Den unge jenta har vist seg å være svært reflektert og talefør. Men dette unnskylder ikke hennes kritikere. Andre med klare oppfatning­er, men med mindre evne til å uttrykke seg kan fort bli brakt til taushet. Dette er etter min mening meget uheldig og kan bidra til å skape en «taushetssp­iral», og begrense debatten til de tvilsomme og anonyme kommentarf­eltene, eller enda verre til hærverk og vold. Vi må tvert imot åpne for diskusjon, det må være legitimt å si hvordan vi opplever tilstanden. Bare da kan vi unngå den situasjone­n som vi har sett i Sverige.

Jan Johnsen Varden har bare kapasitet til å motta debattinnl­egg på e-post. Redaksjone­n forbeholde­r seg retten til å redigere innlegg. Alle innlegg må undertegne­s med fullt navn.

Maks 4.000 tegn. Maks 2.000 tegn. Innlegg sendes til debatt@varden.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway