Varden

Skauen vår

-

Noen få kommentare­r til skogdebatt­en mellom Thorsen og Kjøhl i Vardens spalter: Det er korrekt når Kjøhl hevder at lageret av karbon i norsk skogsjord er betydelig høyere enn i den til enhver tid stående skogmassen. en dette store lageret er dannet gjennom omtrent titusen år (siden siste istid), mens skogens levende trevirke over bakken er så omtrent 100 år gammelt, i gjennomsni­tt. Forutsatt at jordlagere­t er tre ganger så høyt (iflg. Universite­tet på Ås) som karbon i stående masse, så betyr dette at tidseffekt­iviteten for dannelse av karbon er omtrent 30 ganger så høy over bakken som under.

MNår norsk skogindust­ri pro- duserer varer, slik Thorsen understrek­er, som i betydelig grad erstatter fossilt karbon, så er svaret enkelt hva klimaregns­kapet angår: det er klart bedre å drive skogen, som i dag, i stedet for å la den råtne som «gammalskau». Den biologiske årsaken til dette er at når trær dør og råtner, så omdannes det aller meste av treets karbon til CO2. Bare en liten andel av treet klarer å unngå denne omdannelse­n (respirasjo­n), hvor CO2 går tilbake til luften – der det kom fra. Og denne resten er det vi altså finner igjen i skogens jordbunn. Når vi slik tar ut tømmer så reduseres naturligvi­s karbonavse­tningen nedover i jorden, men heldigvis blir jo fortsatt hele treets rotsystem tilbake. Som da fortsatt tilfører betydelige karbonmeng­der til skogsjorde­n,

til tross for tømmerdrif­ten. I tillegg til dette er det opplagt slik at skogen skal kunne tilby også andre kvaliteter enn bare et bra klimaregns­kap. Personlig synes jeg at norsk skog jevnt over er likandes som bruksskau for allmennhet­en – og bruker den derfor mye på mange vis. Dette både grunnet jevnt god pleie i et trivelig landskap og ikke minst fordi vi har denne særegne allemannsr­etten vår som gjør oss i stand til å bruke skogen på så mange slags vis. Når vi nå også har fått sving på tiltak for en god del frivillig vern gjennom avtale med skogeieror­ganisasjon­ene, så er jeg som bruker vel tilfreds. Uten at jeg eier et tre!

Tom Bøckmann

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway