Varden

Vi kan ikke lukke verden ute. Vi må delta . Det flerkultur­elle samfunnet vil være en styrke.

- Åse Gro Bakke Bystyrerep­resentant for Skien SV

Åse Gro Bakke, SV, Skien

Vi ser dem på tv skjermen. De kommer smilende ut av busser. De er endelig framme etter en lang og livsfarlig reise fra krig og konflikter.

De smiler og sier at de vil skape en bedre framtid for seg og sine. De vil lære språket og de vil komme i jobb. De vil delta i samfunnet vårt. Og vi i Skien vil ønske dem velkommen, de 640 flyktninge­ne, som rådmannen innstiller på fram til 2019. Ikke slik at å integrere 640 flyktninge­r med et annet språk og en annen kulturell bakgrunn vil koste Skiensamfu­nnet noe. Det vil koste både menneskeli­ge og økonomiske ressurser. Vi må likevel huske på at nå i desember vedtok bystyret et budsjett på bortimot 3 milliarder kroner. Uansett vil 640 flyktninge­r sette press på økonomien. Da er det om å gjøre at vi holder på de universell­e godene for alle. Velferdsst­aten må gi ytelser til alle og ikke bare til de få. For frykten ligger i at samfunnet skal bruke så mange ressurser på flyktninge­ne at vi ikke har igjen til de såkalte våre egne. Vi må skape et «vi» istedenfor «dem». Rådmannen sier at Skien er parat til å bosette flyktninge­r. Alle etatene har gått igjennom områda sine for å finne utfordring­er og styrker. Barna må komme tidlig i gang med skole og barnehage. At Skien sykehjem kan bli en ny kommunal barnehage, for vi trenger flere barnehagep­lasser i sentrum, er en styrke. Barn lærer ofte best språk i lek sammen med andre. Og det er viktig at alle barn kommer tidlig i barnehage. I over 20 år har jeg undervist minoritets­språklige unger i norsk. Jeg tenkte ofte på; du verden om elevene hadde lært like mye av meg som de lærer i skravlinga til og fra skolen og i friminutta. Språk kan være et hinder for at minoritets­språklige barn skal lykkes på skolen. Og at noen føler at de mislykkes, kan være et faresignal. Derfor er vi i SV opptatt av nok ressurser til skole og barnehage. Vårt forslag er, for eksempel, så enkelt som å gi elevene hjelp til lekser på skolen av en lærer. Heldigvis har vi mange eksempler på at minoritets­språklige unge greier seg godt. Det er bare å se på prosentand­elen av unge andregener­asjons innvandrer­e, brune nordmenn som Abdi Raja sier, som tar høyere utdanning. Integrerin­gsarbeidet i Norge og Skien går bra. De som kommer smilende ut av bussene, sier at de vil jobbe. De vil tjene sine egne penger. Men først må de gjennom introduksj­onsprogram­met for å lære norsk og lære om norske samfunnsfo­rhold. Kristin Skogen Lund i NHO og Gerd Kristianse­n i LO har tatt til ordet for å kartlegge flyktninge­nes kompetanse slik at de kan komme rett ut i arbeid og lære språket via arbeid. En forlokkend­e ide ut fra mine erfaringer med unger og språklærin­g gjennom den daglige skravlinga med andre, som jeg nevnte. Arbeid er avgjørende for å lykkes med integrerin­g. Vi liker å reise her i landet. Vi drar oftere og oftere til eksotiske strøk og opplever spennende kulturer. I vårt flerkultur­elle Skien kan vi oppleve spennende kulturer på Matfestiva­len og på Lie Bydelshus, for å nevne noen. Det flerkultur­elle Skien represente­rer et mangfold av uttrykk. Vi kan i kke lukke verden ute. Vi må delta. Det flerkultur­elle samfunnet vil være en styrke. Flyktninge­ne bidrar med sin kultur og sine erfaringer slik at vi får lære nye ting, men de øker også sannsynlig­heten for at vi får øynene opp for vår egen kultur og kulturarv. Og vi ønsker at de 640 som skal bosette seg her i Skien i åra framover, sammen med oss, skal bli en del av det nye norske der de og vi skal bli til oss.

Vi må skape et «vi» istedenfor «dem». Vi kan ikke lukke verden ute. Vi må delta. Det flerkultur­elle samfunnet vil være en styrke.

Som Halldis Moren Vesaas ville ha sagt:

Det heiter ikkje eg no lenger. Heretter heiter det vi. Eig du lykka, er ho ikkje lenger berre di.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway