Varden

Alvorlig for rusfeltet

-

Blå Kors Borgestadk­linikken er landets største private ideelle behandling­svirksomhe­t på rusfeltet. Nå går de mot et underskudd på 15 millioner kroner. Pasientene her betaler ikke for seg selv. Deres behandling ved klinikken blir derimot finansiert via det offentlige. Og det offentlige, represente­rt ved Helse SørØst, framstår som en lusen betaler, hvis tallene klinikkled­elsen legger fram er korrekte.

I forhandlin­ger med Helse Sør-Øst har Borgestadk­linikken krevd at døgnprisen per pasient heves fra 4.250 til 5.700 kroner. Det utgjør 70 millioner kroner mer i året enn i dag. Ifølge klinikkled­elsen er det likevel 130 millioner kroner mindre enn en offentlig institusjo­n ville krevd for samme pleie. Behandling­en hos Borgestadk­linikken koster i dag i snitt halvparten av det den gjør på et offentlig sykehus med rusbehandl­ing. Helse Sør-Øst har på sin side tilbudt en økning på 10 millioner kroner, noe som er mindre enn underskudd­et.

Det er alvorlig, først og fremst for brukerne, men også for de ansatte. Hver dag pågår det en innbitt kamp mot rusavhengi­gheten innenfor klinikkens fire vegger på behandling­sstedene i Skien, Drammen og Vennesla. Varden har gjennom flere reportasje­r satt søkelys på arbeidet som foregår på klinikken. Rusavhengi­ge gravide blir tvangsinnl­agt for å sikre barnet, og mødrene får en ny sjanse på et rusfritt liv. Barn av rusmisbruk­ere får hjelp til å takle den røffe oppveksten de har bak seg. Mange av de innlagte forteller om møtet med en institusjo­n som behandler dem med respekt og varme. Sånt kan man ikke skusle bort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway