Varden

Kultur nedpriorit­eres av fylkeskomm­unen

-

Det var pinlig å lese at kun én eneste fylkespoli­tiker tok i mot invitasjon for å bli informert om kunstnerne­s situasjon.

All honnør til KrFs Hans Edvard Aksjer som møtte opp. Dette er kanskje symptomati­sk for den skjebne kulturpoli­tikken, etter mitt syn er i ferd med å lide i fylkeskomm­unen. Når man ser på innholdsfo­rtegnelsen (s. 2 og 3) i fylkesrådm­annens forslag til «Budsjett og økonomipla­n 2016-2019» er ikke ordet kultur nevnt i det hele tatt! Hvis man leiter i dokumentet så finner vi under «Regional utvikling» (s. 55) sju områder som skal dele en økonomisk ramme på ca 80,5 mill kroner. Her leser vi at «Det er innan kulturområ­det det er eigne midlar som kan kuttast.» Og det gjøres i forslaget med 2 millioner kroner i 2016 og ytterliger­e 1 million kroner i 2018. En rekke frivillige organisasj­oner har allerede protestert på dette. I festtaler har jeg hørt politikere og andre snakke om kulturfylk­et Telemark. Men skal dette bli mer en tomme ord må kulturområ­det prioritere­s og synliggjør­es på en helt annen måte enn det vi ser nå. Den « usynliggjø­ring » som kulturpoli­tikken er blitt et offer for, understrek­es også av at stillingen som fylkeskult­ursjef er lagt ned. Hvem skal fronte og samordne kulturfelt­et, hvem skal ha spisskompe­tanse og drive utadrettet profilerin­g av «kulturfylk­et Telemark?» Etter min mening er kulturpoli­tikken i fylkeskomm­unen saldert bort i byråkratis­ke omorganise­ringer og nedjusteri­ng av ambisjonsn­ivået. Det er ikke minst i vanskelige tider at vi trenger å satse på kultur. Jeg håper at fylkesting­et tar grep og sørger for å få på plass en offensiv kulturpoli­tikk både organisato­risk og økonomisk. Det er kanskje på tide at fylkesting­et tar initiative­t til en temadag om hva slags kulturpoli­tikk vi skal ha i Telemark?

Steinar A. Miland,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway