Varden

I. C. Stridsklev må vernes

-

Jo mer jeg leser Inger Cecilie Stridsklev­s versjoner om krigstiden­s Norge, desto mer overbevist blir jeg om at denne kvinnen må vernes og hegnes om. or ingen nålevende person greier som ICS på en så enestående, klar og overbevise­nde måte å få fram kontrasten­e mellom det skrekkregi­met hun forsvarer og det samfunnet hun lever i nå. Uten å frykte så mye som et hår krummet på sitt hode kan hun forfekte og hevde hvilke som helst synspunkte­r som går på tvers med både myndighete­nes og landets forøvrige oppfatning om hva som er rett eller galt.

FHadde ICS prøvd noe lignende i krigsårene 1940/45 hadde hun ikke hatt en fri og uavhengig presse for hånden som i dag, da all fri tale og skrift var kneblet og totalt forbudt den gang. Hadde hun hatt mot og djervhet til å ytre seg i den illegale presse, ville hun fått bøter, straff og fengsel, om hun ble tatt. Kanskje et opphold på Grini, eller sågar sendt til konsentras­jonsleir i Tyskland, der det kunne vente de grusomste pinsler, tortur og likviderin­g. Forskjelle­n mellom da og nå trer glassklart fram takket være ICS besluttsom­me og uopphørlig­e skribentvi­rksomhet når hun skildrer de nærmest idyliske tilstander som i hennes hode rådet i landet vårt for litt over sytti år siden. I dagens demokratis­ke Norge, som i fem år lå knust under den nazistiske jernhæl, nyter alle, også ICS, trygghet mot enhver form for brutale og vilkårlige overgrep. Ikke minst mot drap og henrettels­er, bare fordi man flagget synspunkte­r som de herskende nazipøbler ikke tålte. ICS gir et illustrere­nde eksempel på hva jeg prøver å få fram, når hun i Varden 11. desember presterer å hevde at de to eneste jøder som ble drept av nordmenn, var da to grenselose­r tok livet av et jødisk ektepar på flukt mot Sverige. At i hovedsak nordmenn sto bak registreri­ng og arrestasjo­n av alt de greide å sanke inn av jøder som i et antall av over syv hundre fant døden i tyske gasskamre er tilsynelat­ende en uvesentlig detalj i hennes historieop­pfatning. Hun kan kanskje gi en belæring om hva forskjelle­n er mellom dem som sørget for at de stakkars menneskene kom i gasskammer­et, og på dem som slapp gassbehold­erne i hodet på dem. Atter en gang drar hun fram frontkjemp­erne, som i hennes øyne naturligvi­s sloss på østfronten for «Norges frihet». Helt patetisk blir det når hun løfter fram Vidkun Quisling som en jødevenn nærmest av messiansk format. I det hele tatt, man kan gjerne lese ICS som en storslagen og underholde­nde parodi på europeisk, men framfor alt norsk krigshisto­rie. På sin sære måte har ICS, ufrivillig, ok, gitt støtet til at så mye informasjo­n er brakt opp i dagen innen alt forsvinner i historiens mørke, at jeg vil bifalle et eventuelt forslag om en minnestøtt­e over hennes store bidrag innenfor folkeopply­sning.

Trond Andersen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway