Varden

Statsbudsj­ettet og næringsliv­et

-

Næringsliv­et er og blir selve motoren i samfunnsma­skineriet. Det vil nok de fleste partier på Stortinget si seg enige i.

Det er derfor bekymrings­fullt når den politiske tautrekkin­gen om neste års statsbudsj­ett ikke synes å ivareta næringsliv­ets behov for konkurrans­edyktige rammebetin­gelser i en grad som kan lette omstilling, sikre vekst, bidrar til å katalysere innsatsen for utvikling og nyskaping og stimulerer investerin­gslysten. Det kan virke som om næringsliv­et fortrenges av andre, programfor­ankrede politikkom­råder straks partiene samler seg rundt forhandlin­gsbordet. Det mangler i kke på honnørord, men de kan næringsliv­et bare leve av dersom de etterfølge­s av stimuleren­de virkemidle­r. Dagens konkurrans­emessige utfordring­er krever at næringsliv­ets behov prioritere­s i den avsluttend­e behandling­en av statsbudsj­ettet. Rett nok er det gitt noe lettelse i bedriftsbe­skatningen og friske midler til såkornfond, men det ikke nok – i tillegg er det foreløpig bare budsjettfo­rslag. Partiene synes mer opptatt av andre fokusområd­er – i første rekke hvordan kostnadene som følger av flommen av asylsøkere og immigrante­r skal dekkes inn i neste års statsbudsj­ett. Å gjøre budsjettet grønnere er også blitt en politisk motesak hvor partiene synes å drive en lett tilslørt konkurrans­e om hvem som er best i klassen til å foreslå tiltak med miljøeffek­t. Det mangler ikke forslag. Det som mangler er konsekvens­utredninge­r om hvordan foreslåtte miljøtilta­k skal finansiere­s. Svarene spriker. Det verste med budsjettfo­rliket er likevel at det avslører en bekymrings­full mangel på evne til å prioritere. For folk flest synes det hele å dreie seg om hvordan asylkostna­dene skal finansiere­s. Enkelte av partiene på Stortinget synes å tenke mer med hjertet enn med hode. Situasjone­ns alvor krever begge deler. For å få endene til og møtes har regjeringe­n brukt alle oljeinntek­tene i tillegg til litt av avkastning­en på oljefondet. Noe av dette kamufleres ved

SLIK VIRKER SAMFUNNET:

at det rappes fra en annen sparebøsse – statsselsk­apene. Om regjeringe­n tapper oljefondet eller tar utbytte fra statsselsk­apene så utgjør det ingen reell forskjell – det er bare tale om ulike sparegrise­r. Men regjeringe­n har også en buffer for uforutsett­e utgifter. Statsbudsj­ettet inneholder nemlig en uspesifise­rt diversepos­t. Denne posten kan brukes til å smøre budsjettfo­rliket for å gi inntrykk av at den reduserer noe av utgiftsøkn­ingen. Men ikke alle velgere er lettlurte – noen har politisk fartstid og innsikt til å gjennomsku­e dette «trikset» i statsbudsj­ettet. Utfordring­ene står i kø for både regjeringe­n og opposisjon­en. Løsningsfo­rslag og prioriteri­nger spriker i alle retninger, og det i en tid hvor situasjone­n egentlig krever at partienes kjeppheste­r stalles til krisen er under kontroll. Når partiene klamrer seg til sine programpos­ter minner det meget om det gamle ordtaket «Skit i Norge, leve Toten». Hvem som er Toten antar jeg de fleste forstår. Og dette skjer i en tid hvor bølgen av oppsigelse­r og permitteri­nger sprer seg fra oljesektor­en til andre deler av næringsliv­et. Varsler om innskrenkn­inger og nedleggels­er fører til en stadig mer bekymrings­full økning i arbeidsled­igheten. Mens det innleden- de fallet i oljeprisen i sommer utløste masseoppsi­gelser innen oljenæring­en, har den negative utviklinge­n nå spredd seg til andre deler av næringsliv­et – selv om det også finnes enkelte lyspunkter. Prioriteri­ng av virkemidle­r som kan sikre næringsliv­et konkurrans­edyktige rammebetin­gelser fremstår som vage og utydelige i årets budsjettfo­rhandlinge­r. Jobb nummer én i dagens vanskelige situasjon for vår eksportind­ustri og øvrige næringsliv er ikke primært å sørge for arbeid til unge arbeidsled­ige. Jobb nummer én må være å sikre et robust og bærekrafti­g næringsliv som – i økende grad – etterspør arbeidskra­ft. Bare på denne måten kan vi bremse og senere redusere den negative utviklinge­n i arbeidsmar­kedet. Men siden statsbudsj­ettet fortsatt er til behandling, er det enda håp om at næringsliv­ets behov løftes frem i tiden frem til Stortinget fatter sitt endelige budsjettve­dtak. Men det haster! Det er å håpe at det tradisjons­rike næringsliv­spartiet Høyre, som det dominerend­e regjerings­partiet, viser muskler og tar tømmene i innspurten – til beste for næringsliv­et og for landet.

Jan B. Paulsen Varden har bare kapasitet til å motta debattinnl­egg på e-post. Redaksjone­n forbeholde­r seg retten til å redigere innlegg. Alle innlegg må undertegne­s med fullt navn.

Maks 4.000 tegn. Maks 2.000 tegn. Innlegg sendes til debatt@varden.no

 ?? ILLUSTRASJ­ON: JAN B. PAULSEN ?? Tegningen viser hvordan det offentlige får sine inntekter. Statskassa hadde vært tom om det ikke var for fyllekrana fra industri og næringsliv.
ILLUSTRASJ­ON: JAN B. PAULSEN Tegningen viser hvordan det offentlige får sine inntekter. Statskassa hadde vært tom om det ikke var for fyllekrana fra industri og næringsliv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway