Bel­lo­na er fe­brilsk

Varden - - MENINGER - Øystein Dal­land Miljø­kon­takt Fel­les­fo­rum for Hei­stad, Bratt­ås og Skjels­vik

Jeg hør­te «P1 Her og nå», man­dag. Du klar­te deg me­get bra, Jan Erik Parr. Bel­lo­nas Hauge tok per­son og var ikke bare de­ma­go­gisk, men for­nek­ten­de langt uto­ver det etter­ret­te­li­ge. – Det er ikke slik at folk i Bre­vik bor så nært, osv. osv ... Kam­pan­jen – der nede i Gr­en­land, som han sa, spred­te frykt, Noah had­de ikke hatt noen ulyk­ker sis­te 16 år, osv.

Hauge fikk sis­te ord på en noe unn­la­ten­de måte fra de­batt­le­der, og NRK gnag­de vi­de­re re­dak­sjo­nelt på at Bre­vik nær­mest skul­le være enes­te og bes­te al­ter­na­tiv, som de også gjør i den skrift­li­ge NRK-ar­tik­ke­len på net­tet. NRK reis­te imid­ler­tid kjer­rin­ga etter­tryk­ke­lig i Dags­revy­en etter­på, der bå­de dir Stran­heim og tid­li­ge­re fyl­kes­ut­vik­lings­sjef, kjemi­in­ge­ni­ør Thor Kam­fjord be­lys­te det de beg­ge opp­fat­tet som uhel­dig press fra Noah, for å si det mildt. Hva skjed­de – ikke for 16, men 15 år si­den, og uto­ver – da var det nett­opp i Bre­vik, at det­te inn­traff. Nor­ges størs­te lands­ut­slipp av far­lig av­fall, fra den gang kje­den Noah Bre­vik – Norcem Bre­vik. Den er, bå­de før og etter, be­trak­tet og be­teg­net av myn­dig­he­te­ne som ett in­te­grert far­lig-av­falls-an­legg. Også da – bå­de før og etter hen­del­sen, i gode og onde dager – var Hau­ges Bel­lo­na så­kalt «sam­ar­beids­part­ner», les «mik­ro­fon­sta­tiv», for bå­de Noah og Norcem, og bla­mer­te seg to­talt ved unn­la­ten­het før Nor­cem­ut­slip­pet. Det er også grovt feil – ja, løgn – at det ikke har vært al­vor­li­ge uhell på Lang­øya på 16 år. Had­de de gif­ti­ge gass­ut­slip­pe­ne, eks­plo­sjo­ne­ne og bran­ne­ne over øy og fjord som inn­traff fra Lang­øya i 10-års­pe­rio­den 1993–2004 skjedd med lo­ka­sjon Bre­vik, yt­terst få hund­re me­ter fra 1000 men­nes­kers bo­li­ger – i mot­set­ning til 4–5 km fra folk, vil­le det med ret­te blitt oppvask.

26. april 1993 gikk det galt. Den gif­ti­ge gas­sen som opp­sto, la seg som en tykk sky over Lang­øya og fjor­den. Folk ble kval­me i Holme­strand, 4 km unna, skri­ver Af­ten­pos­ten.

10. au­gust 1998. VG mel­der: En gul gass-sky av ni­trø­se gas­ser la seg over Lang­øya og fjor­den. Far­lig for men­nes­ker, sa Bel­lo­na, og an­meld­te Noah, som mid­ler­ti­dig steng­te hele an­leg­get. Barne­syk­dom­mer må en kan­skje tåle, som i Bre­vik i 2001. Nei takk.

17. mai 2004. En stor eks­plo­sjon i filt­er­støv, med stør­re byg­nings­ska­der og etter­føl­gen­de mind­re brann. Uhel­let skjed­de like før klok­ken 1900, opp­ly­ser Noah til Af­ten­pos­ten. Et al­vor­lig pro­duk­sjons­uhell opp­sto på Noahs an­legg for be­hand­ling av far­lig av­fall på Lang­øya, skri­ver Bel­lo­na. Men så, ak­tua­li­sert av Bre­vik­sa­ken og miljø­be­ve­gel­sen, opp­ly­ser dir. Hart­mann i Noah i en ny­hets­mel­ding i 2015 at de ikke kjen­ner til eks­plo­sjo­ner på Lang­øya i det hele tatt, kun en mind­re brann i et mag­ne­sium­bas­seng, nem­lig etter­føl­gen­de hen­del­se sam­me år.

25. nov. 2004. Noah om­ta­ler at bran­nen star­tet ved selv­an­ten­ning av mag­ne­si­um. Bas­sen­get hvor bran­nen star­tet, lig­ger i sik­ker av­stand fra byg­nings­mas­sen på Lang­øya. Det var in­gen per­soner i

umid­del­bar nær­het.

5. juli 2007. Re Venst­re vi­ser til fle­re uhel­di­ge hen­del­ser i virk­som­he­ten på Lang­øya de sis­te åre­ne. Uspe­si­fi­sert.

Uda­tert. Re­gu­le­rings­pla­nen for Lang­øya åp­ner for å fyl­le helt opp til 40 me­ters høy­de på sør­en­den av øya. «Man drar ikke på re­krea­sjon til et pukk­verk som har høy­de som halve Holme­strands­fjel­let. Folk skyg­ger unna øya. Na­tur­vern­for­bun­det i Vest­fold i på­kla­gin­gen. Fjor­dens perle snart, sier Noah. Også etter 2010 har det vært hen­del­ser med gass­ut­vik­ling og lukt langt uto­ver fjor­den. I NRKs Her og Nå man­dag på­sto Hauge det ikke had­de vært stør­re uhell i Noah de sis­te 16 åre­ne. Rek­ken av stør­re og mind­re hen­del­ser vi­ser et helt an­net bil­de enn Hauge i fe­brilsk for­svar prø­ver å gi. Å fore­stil­le seg det­te mel­lom hus­rek­ke­ne i Bre­vik er en uhyr­lig tan­ke. Se­ere og lyt­te­re over hele Nor­ge lar seg hel­dig­vis ikke du­pe­re. Bre­vikHei­stad lig­ger så nær det på­tenk­te at av­stan­de­ne ver­ken kan og må bort­for­kla­res, slik den usak­kyn­di­ge miljø­plan­leg­ger Fred­rik Hauge for­søk­te man­dag.

Det er også grovt feil – ja, løgn – at det ikke har vært al­vor­li­ge uhell på Lang­øya på 16 år.

Og – skal gips­blan­din­gen med svo­vel­syre og fly­ve­as­ke vir­ke­lig skje in­ne i gru­va? Hauge, du sa vit­ter­lig det. Ald­ri der, og ikke i Da­len uten­for, hel­ler. Vi til­la­ter ikke sånt i det­te sam­fun­net, reg­ner jeg med. Men le­ser­inn­legg som du har­se­ler­te med som fe­no­men, til­la­tes, Fred­rik. Du har opp­ford­ret til å være tett på Noah. Jeg tror nok da det er be­ti­me­lig å være tett på deg.

FOTO: TER­JE BEN­DIKS­BY, NTB SCANPIX

LANG­ØYA: Gif­tig gass har fle­re gan­ger kom­met fra av­falls­de­po­ni­et for spe­sial­av­fall på Lang­øya ved Holme­strand, på­pe­ker Øystein Dal­land i det­te inn­leg­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.