Plan­leg­ger grend med Snø­het­ta-hyt­ter

Sviv­kol­len hytte­felt på sør­vest­sida av Nis­ser plan­leg­ges ut­bygd med ar­ki­tekt­teg­ne­de hyt­ter fra Snø­het­ta.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - NISSEDAL Jan Bjørn Ta­ran­rød jan.bjorn.tara­nord@var­den.no

– Jeg hå­per at vi får star­tet med vei, vann og kloakk til vår­en, slik at vi kan kom­me i gang, kan­skje sam­ti­dig med hytte­byg­gin­gen. Om det skjer, vil den førs­te hyt­ta va­ere fer­dig ved ut­gan­gen av nes­te år, sier Jan Aa­rak.

Klar­sig­nal

Han er en av de fire ak­sjo­na­ere­ne i Sviv­kol­len Hytte­felt AS. De tre and­re er søn­nen Rag­nar Aa­rak, Geir Pet­ters­bak­ken og Carl Erik Wint­her Larsen.

For tors­dag fikk de et en­stem­mig klar­sig­nal fra Nissedal kom­mune­sty­re til en re­gu­le­rings­plan for 60 hyt­ter i Sviv­kol­len nord for Naurak ved Nis­ser.

Ut­byg­ger­ne har brukt sel­ska­pe­ne Snø­het­ta, Dron­nin­ga Land­skap og Plan­hu­set til å ut­ar­bei­de planene.

– Vi har gjort det for­di vi hå­per at hytte­fel­tet skal skil­le seg ut og der­med bli mer at­trak­tivt, for­tel­ler Rag­nar Aa­rak til Var­den.

– Det er blant an­net tan­ker om å re­du­se­re na­tur­inn­gre­pe­ne, ved å bygge på stol­per og la hytte­ty­pe­ne føl­ge ter­ren­get, fort­set­ter han.

Stab­bur som hytte­mo­dell

– I planene re­fe­re­res det til stab­bur og hyt­te­ne kan la­ges med stab­bur som mo­del­ler?

– Ja, det kan va­ere en måte å bygge hyt­ter på, fore­slår Snø­het­ta. Men det er litt tid­lig å si om det er slik det blir, sva­rer Rag­nar Aa­rak.

Selv om det er bratt­heng i fjel­let over­for, er kon­klu­sjo­nen at om­rå­det kan be­byg­ges og at det ikke er flom el­ler mu­lig ras­fare der. Men sko­gen på over­si­den skal be­hol­des som verne­skog mot ras li­ke­vel, ved­tok kom­mune­sty­ret.

In­gen av de 60 hytte­tom­te­ne er lagt ut for salg ennå. Selv om tan­ken så langt har va­ert å bru­ke de in­volver­te fir­ma­ene vi­de­re, og lage et hytte­felt med stil, er det ikke sik­kert at det er det som skjer.

Kor­te­re reise­vei

– Vi ven­ter på et til­bud fra Snø­het­ta, på hva de skal ta for å teg­ne hyt­ter for oss. Det blir jo et spørs­mål om pris, sier Rag­nar Aa­rak.

Jan Aa­rak tror ikke det blir vans­ke­lig å få salg på hyt­te­ne når de om litt leg­ges ut, tro­lig nes­te år.

– Reise­ti­den til Nissedal er kor­te­re enn til Hov­den, for ek­sem­pel, for folk fra Aren­dal. Og fra Gr­en­land er det un­der to ti­mer hit, fram­hol­der Jan Aa­rak og kon­klu­de­re med at det der­med er nes­ten en time kor­te­re reise­vei enn and­re hytte­om­rå­der de kan ten­kes å kon­kur­re­re med i nord­enden av Tele­mark.

STABBURSGR­END: En mu­lig­het for hytte­fel­tet ved Nis­ser er at alle hyt­ten e får

FOTAVTRYKK: Mo­del­len skal vise hvor­dan hytte­fel­tet får et hel­hets­ut­trykk n år det in n pas­ses i det brat­te ter­ren get med lite fotavtrykk.

NAURAK: Fel­tet lig­ger på Fjon esida av Nis­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.