4.000 kruk­ker med krem

I kjel­le­ren på apo­te­ket i Son skjer det noe uvanlig. Noen gan­ger i året går de an­sat­te ned dit for å lage 400 li­ter med krem. Opp­skrif­ten er høyst hem­me­lig.

Varden - - HELG - Bjørn Hugo Pet­ter­sen

Det som etter hvert fikk nav­net Sva­nens Vi­ta­min­krem, ble førs­te gang blan­det sam­men på 1950-tal­let. Apo­te­ke­ren Rag­nar Mørk reg­nes som kre­mens opp­havs­mann. Mørk eks­pe­ri­men­ter­te på apo­te­kets la­bo­ra­to­ri­um. Det re­sul­ter­te i sal­ver, kre­mer og an­net han kun­ne mik­se sam­men ved hjelp av alle sine re­me­di­er.

– Hans størs­te suk­sess var Sva­nens Vi­ta­min­krem, som det har blitt solgt et utall bok­ser av i lø­pet av snart 60 år. Nå fore­går pro­duk­sjo­nen i den­ne kjel­le­ren, sier Are Ege­land (43), som dri­ver Apo­te­ket i Son sam­men med In­ge Val­le Tan­gen (42).

Står fritt

Far­ma­søy­te­ne Ege­land og Tan­gen fikk i fjor vite at Svane­la­bo­ra­to­ri­et skul­le slut­te å pro­du­se­re vi­ta­min­kre­men. Det lå an til at kre­men bare skul­le for­svin­ne fra mar­ke­det for godt.

– Kre­men er så god at vi syn­tes noen bur­de fort­set­te å pro­du­se­re den. Vi had­de in­ter­es­sen og lys­ten til å prø­ve oss på krem­pro­duk­sjon, og dess­uten en kjel­ler vi kun­ne gjø­re om til pro­duk­sjons­lo­ka­le, for­tel­ler de to far­ma­søy­te­ne.

Det end­te med at de kjøp­te opp­skrif­ten på Sva­nens Vi­ta­min­krem. De over­tok også blande­kar, ma­ski­ner og an­net pro­duk­sjons­ut­styr. Alt ble frak­tet fra Oslo til en ny­oppus­set kjel­ler i den gam­le byg­nin­gen der apo­te­ket i Son hol­der til.

Apo­te­ket er for øv­rig et av gans­ke få fritts­tå­en­de apo­tek i Nor­ge.

– At vi ikke er til­knyt­tet en kje­de, er en vik­tig fak­tor for at vi kan pro­du­se­re kre­men. Vi ei­er apo­te­ket sam­men, og står der­med fritt til å gjø­re noe som det­te, for­tel­ler de to far­ma­søy­te­ne.

Tre da­ger

Tid­li­ge­re var det van­lig at kun­der kun­ne gå til apo­te­ket med en opp­skrift på en sal­ve el­ler en krem, og be­stil­le en kruk­ke med det. I dag er det­te lite ut­bredt, opp­ly­ser Fe­lix Al­ly, le­der for Apo­te­ker­grup­pen, en in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for de fritts­tå­en­de apo­te­ke­ne.

HEKTISK:

– Det er litt krem- og salve­pro­duk­sjon på syke­hus­apo­te­ke­ne, men jeg vet ikke om noen and­re apo­tek der det fore­går pro­duk­sjon i den ska­la­en Ege­land og Tan­gen gjør, sier Al­ly.

Når vi­ta­min­kre­men skal pro­du­se­res i Son, set­tes det av tre da­ger. Først skal in­gre­di­en­se­ne vei­es, de­ret­ter skal det blan­des. Vi fikk va­ere med den tred­je da­gen.

Fem per­soner er i sving i kjel­le­ren, der kre­men pum­pes ut i 4.000 kruk­ker. Kre­men må av­kjø­les en viss tid etter at den har kom­met ned i kruk­ke­ne, som står på ge­ledd bort­over et langt bord.

– Sis­te dag er hektisk. Da må alt gå etter skje­ma, men det gikk hel­dig­vis fint i dag også. Nå har vi la­get 32.000 kruk­ker med vi­ta­min­krem på litt over ett år, så vi be­gyn­ner å få drei­sen på det, sier Ege­land, som også blan­der jule­sen­nep og bispe­es­sens på apo­tek­la­bo­ra­to­ri­et.

Vann + olje

Sva­nens Vi­ta­min­krem be­står av jord­nøtt­olje, ko­kos­olje, man­de­l­olje, medi­sinsk pa­ra­fin­olje, A-vi­ta­min og vann. In­gre­di­ens­lis­ten står på un­der­si­den av kruk­ken. Men hvor mye det er av hver del – og hvor­dan in­gre­di­en­se­ne blan­des sam­men – er hem­me­lig.

Det er litt over 100 år si­den den al­ler førs­te kre­men kom på mar­ke­det, na­er­me­re be­stemt tys­ke Nivea i 1911. Den sto­re opp­fin­nel­sen var en glatt og jevn krem, der vann­drå­per ble fin­for­delt i en fet olje ved hjelp av en sta­bi­li­se­ren­de emul­ga­tor. Alle kre­mer be­står av vann og ol­jer/fett­stof­fer, med en emul­ga­tor som gjør at vann og fett/ol­jer ikke skil­ler seg.

– Krem­pro­duk­sjon er ikke noe vi gjør for å tje­ne pen­ger, men noe vi gjør for­di det er mor­somt. Vi er også opp­tatt av å ta vare på his­to­ri­en. Apo­tek­ve­se­net har ek­sis­tert i nes­ten 500 år i Nor­ge. Mye gam­mel kunn­skap har gått tapt i lø­pet av de sis­te års ut­vik­ling i bran­sjen og vi har et an­svar for å iva­re­ta den­ne pro­duk­sjons­kunn­ska­pen, fast­slår Tan­gen og Ege­land.

Far­ma­søy­te­ne Ton­je Myr­seth, In­ge Val­le Tan­gen og Are Ege­land er i full sving på den sis­te av tre da­ger med krem­pro­duk­sjon. Hjelpe­mann Svein Kil­dahl ba­kerst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.