Pus­ser opp 1.400 kvm

En kunst­ner og en tid­li­ge­re ra­cer­bil­fø­rer vil vi­dere­føre ar­ven i Vil­la Fred­nes

Varden - - FORSIDE - PORS­GRUNN Sindre Omenås sindre.omenas@var­den.no

Ska­per­gle­de og drøm­mer om­gir det unge pa­ret, Ma­ri­us Er­land­sen og Mo­na Sten­seth Er­land­sen.

De har tatt over den aer­ver­di­ge Vil­la Fred­nes i Pors­grunn.

Kunst­ner og gra­fisk de­sig­ner Mo­na Sten­seth Er­land­sen og tid- lige­re ra­cer­bil­fø­rer Ma­ri­us Er­land­sen flyt­ter i lø­pet av vår­en inn prakt­byg­get på Øv­re Fred­nes, sam­men med bar­na Max (5) og Micki (1).

De kom­mer opp­rin­ne­lig fra Faus­ke og Mo i Ra­na, men bor i dag i en 140 kvad­rat­me­ter stor lei­lig­het på Bis­lett i Oslo, som de har to­tal­re­no­vert. Nå ven­ter et 10 gan­ger så stort oppus­sings­pro­sjekt. Vil­la­en er fak­tisk så stor at pa­ret har be­gynt å rin­ge på mo­bi­len når de tren­ger noe, for det tar for lang tid å sprin­ge rom til rom for å lete etter hver­and­re – i hu­set med to eta­sjer pluss stor kjel­ler og loft, to trap­per og heis.

Skatte­jakt

– Vi dri­ves av ska­per­gle­de, og den­ne driv­kraf­ten er nød­ven­dig når vi tar på oss et pro­sjekt som det­te, sier pa­ret som beg­ge er i 30-åre­ne.

Vil­la Fred­nes ble bygd av skips­re­der Jør­gen C. Knud­sen i 1901, og sto inn­flyt­tings­klar fire år se­ne­re.

– Jeg blir yd­myk og kraf­tig im­po­nert når jeg ser det so­li­de hånd­ver­ket som ble ut­ført på det­te byg­get for over 100 år siden, sier Ma­ri­us.

Den førs­te prio­ri­te­rin­gen er å stan­se for­fal­let av byg­get, som har stått tomt i fle­re år.

Pa­ret kjøp­te vil­la­en for na­er­me­re 4,9 mil­lio­ner kro­ner, men for­ven­ter å bru­ke en til­sva­ren­de sum på res­tau­re­ring og oppus­sing.

– Vi er på skatte­jakt i hu­set, og vi er for ek­sem­pel spen­te på hvil­ke gulv vi fin­ner un­der li­no­leu­men som på 70-tal­let ble lagt i det som skal bli bi­blio­tek, sier Mo­na.

Ta­ket over li­no­leu­men pry­des av et tak­ma­le­ri der små eng­ler sve­ver i en blå som­mer­him­mel med hvi­te sky­er.

Det ty­der på at gul­vet også ble prio­ri­tert da vil­la­en ble bygd.

– Det er man­ge flot­te de­tal­jer vi le­ter opp, og jeg kjen­ner jeg blir mer og mer glad i det­te byg­get for hver dag jeg er her, sier Mo­na.

Kunst og kul­tur i veg­ge­ne

– Det­te blir først og fremst hjem­met vårt, sier pa­ret.

De inn­re­der an­nen eta­sje som lei­lig­het, bak dø­re­ne i den im­po­ne­ren­de hal­len med en mas­siv trapp som går fra førs­te eta­sje og opp til av­sat­sen i an­nen eta­sje. I ta­ket tro­ner hav­gu­den Poseidon,

og min­ner de nye ei­er­ne om at det var en skips­re­der som fikk bygd vil­la­en.

– Vi fin­ner man­ge spor etter ham, som ty­de­lig har hen­tet in­spi­ra­sjon fra man­ge land da han be­stil­te vil­la­en, for­tel­ler Ma­ri­us.

I førs­te eta­sje blir det base for fa­mi­lie­be­drif­ten Emme­sel­le, som ba­se­rer seg på salg av pop­art-stre­ke­ne til Mo­na Sten­seth Er­land­sen. De selges i rundt to hund­re bu­tik­ker over hele lan­det, og i den pri­va­te nett­bu­tik­ken.

– Nå har vi rom til la­ger i kjel­le­ren, noe som gjør at vi kan ad- mi­ni­stre­re nett­bu­tik­ken her­fra Pors­grunn, sier Mo­na.

Ut­over det­te, har ikke pa­ret kon­kre­te pla­ner for hvor­dan de skal ut­vik­le Vil­la Fred­nes som en kul­tur­in­sti­tu­sjon vi­de­re.

– Vi kan leie ut lo­ka­le­ne til sel­skap, ut­stil­lin­ger, kon­ser­ter el­ler and­re go­de for­mål. En be­kjent av oss har al­le­re­de lo­vet å hol­de den førs­te hall-kon­ser­ten når vi har kom­met i or­den her, for­tel­ler Mo­na.

Sam­ti­dig har det kom­met «noen» fle­re for­skrif­ter fra brann­ve­sen og mat­til­syn knyt­tet til ar­ran­ge­men­ter og bruk siden vil­la­en ble bygd. Pa­ret er klar på at de ikke vil gå på ak­kord med grunn­tan­ken bak vil­la­en, men leg­ger til at de hå­per å få bygd et kjøk­ken knyt­tet til lo­ka­le­ne.

– Vi er be­visst kuns­ten og kul­tu­ren som lig­ger i veg­ge­ne her, og at vel­dig man­ge i Pors­grunn har et na­ert for­hold til byg­get. Den his­to­ri­en øns­ker vi å sam­le, og hå­per alle med go­de his­to­ri­er kan hjel­pe oss, sier det nye her­ska­pet i Vil­la Fred­nes.

FOTO: SINDRE OMENÅS

VIL­LA FRED­NES: Ma­ri­us Er­land­sen og Mo­na Sten­seth Er­land­sen falt for Vil­la Fred­nes, som ble reist av skips­re­der Jør­gen

TAK­MA­LE­RI: Fle­re av ta­ke­ne har ro­set­ter, teg­nin­ger og ma­le­ri. Poseidon ra­ger i top­pen av hal­len.

DRØM: Mo­na og Ma­ri­us jak­ter drøm­mer fra vil­la­en på Fred­nes, men det er mye ar­beid som kre­ves fra et 1.400 kvad­rat­me­ter stort hus fra 1905.

KUL­TUR­HUS: Vil­la Fred­nes ble bygd 1901. Fra 1983 var det kom­mu­nens bi­blio­tek, før Kul­tur­hu­set tok over i 1986.

ALLE FOTO: SINDRE OMENÅS

C. Knud­sen i 1901. Til vår­en flyt­ter pa­ret sam­men med bar­na Max og Micki inn i vil­la­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.