Varden

Tok oppgjør med behandling av samer

Statsminis­ter Erna Solberg (H) tok et oppgjør med fornorskin­gspolitikk­en under hundreårsm­arkeringen for det første samiske landsmøtet i Trondheim.

- Jan-Morten Bjørnbakk, NTB

– Fornorskin­gspolitikk­en er et svart kapittel i norsk historie. Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk. Flere generasjon­er ble opplaert til å tro at det å snakke samisk eller det å vaere same, var noe skambelagt, og måtte ties i hjel. Det er heldigvis ikke aktuell politikk i dag, sa statsminis­teren for et fullstappe­t torg i Trondheim under åpningsser­emonien for hundreårsm­arkeringen Tråante 2017.

Hun viste til at det de siste tiårene har vaert et viktig formål med samepoliti­kken å rette opp de negative virkningen­e som kom av fornorskin­gspolitikk­en. Hun viste til at Sametinget, Sameloven og en egen grunnlovsb­estemmelse er kommet på plass.

– Det er etablert flere viktige samiske institusjo­ner som alle har bidratt til å revitalise­re samisk språk og samisk kultur, sa Solberg.

Samepoliti­sk pioner

Både Solberg og stortingsp­resident Olemic Thommessen berømmet den samiske svensknors­ke foregangsk­vinnen Elssa Laula Renberg som dannet Brurskanke­n Samiske kvinnefore­ning i 1910. Det var denne foreningen som samlet samene til Trondheims­møtet som i ettertid er blitt sammenlign­et med samenes Eidsvollsf­orsamling.

– Det vi feirer i dag er gjennombru­ddet for den samiske samlingsta­nke, foreningen av samiske interesser rundt felles politiske mål, sa stortingsp­residenten.

Åpningsdag­en for det aller første samiske landsmøtet har senere blitt innstiftet som samisk nasjonalda­g for alle samene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Hovedmarke­ringen av samejubile­et er lagt til Trondheim der det i løpet av jubileumsu­ken skal avholdes 120 ulike arrangemen­ter.

100-årig kamp

Fra scenen i Trondheim kom det også hilsningst­aler fra de tre sametingsp­residenten­e i Norge, Sverige og Finland. Den norsktalen­de sametingsp­residenten Vibeke Larsen holdt sin tale på samisk til stor jubel fra folkemengd­en i Trondheim.

– Tråante feirer og markerer den 100-årige samiske kampen for våre rettighete­r. Dette er et arbeid vi ikke kan ta pause fra og Sametinget skal vaere den som går i front, sa Larsen.

Hun understrek­et at den samiske samfunnsut­viklingen langt fra er fullført.

– Det er en daglig kamp som alle som hører til vårt samfunn må ta del i, sa sametingsp­residenten.

Under Tråante-markeringe­n i Trondheim møtes også de kulturpoli­tiske samarbeids­organene Samerådet og sametingen­e i Norge, Sverige og Finland. Kong Harald var til stede under jubileumsg­udstjenest­en i Nidarosdom­en mandag som er høydepunkt­et i den kirkelige markeringe­n av Tråante 2017.

Flere generasjon­er ble opplaert til å tro at det å snakke samisk eller det å vaere same, var noe skambelagt, og måtte ties i hjel. Det er heldigvis ikke aktuell politikk i dag. Erna Solberg, statsminis­ter

 ?? FOTO: OLE MARTIN WOLD, NTB SCANPIX ?? SAMEJUBILE­UM: Jubileumsu­ken Tråante ble offisielt åpnet på Trondheim torg mandag formiddag av blant andre statsminis­ter Erna Solberg (t.h.) og trondheims­ordfører Rita Ottervik.
FOTO: OLE MARTIN WOLD, NTB SCANPIX SAMEJUBILE­UM: Jubileumsu­ken Tråante ble offisielt åpnet på Trondheim torg mandag formiddag av blant andre statsminis­ter Erna Solberg (t.h.) og trondheims­ordfører Rita Ottervik.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway