Varden

Forbud mot å mate ender

Dyreverns organisasj­onen Dyrenes Røst mener Nome kommune bryter dyrevelfer­ds loven ved å nekte mating av fugler.

- NOME

Organisasj­onen ber nå kommunesty­ret om å trekke tilbake vedtaket som innebaerer at det er forbudt å mate andefugler og måkefugler på offentlig sted i kanalkommu­nen. Vedtaket ble fattet av kommunesty­ret i august som del av de nye politivedt­ektene i Nome.

Vil ha vedtak omgjort

Det som setter sinnene i kok hos Dyrenes Røst er nedfelt i vedtektene­s paragraf 19 der det blant annet heter følgende: «På, ut over eller i umiddelbar naerhet av offentlig sted er det forbudt å mate måkefugler og andefugler».

– Nome kommune har i nye politivedt­ekter lagt inn forbud mot mating av ender og måker på offentlige steder. Dette er en reaksjon på mating av overlevend­e tamender etter godseierja­kta, hevder Dyrenes Røst ved Elizabeth Bjørsland og Jenny Rolness i brevs form overfor kommunen.

Dyrenes Røst jobber nå for å få omgjort kommunens vedtak. De viser til at hjelpeplik­ten i dyrevelfer­d sloven pålegger enhver som påtreffer et dyr som er sykt, skadet eller hjelpeløst, å hjelpe dyret så langt som mulig.

– Men i dette tilfellet risikerer vi som følger hjelpeplik­ten å bli kriminalis­ert og straffefor­fulgt, påpeker Bjørsland og Rolness som mener Nome kommune burde spille inn et utsettings forbud til Miljødirek­toratet.

Var et problem for bilister

Etter ønske fra Dyrenes Røst videreform­idlet ordfører Bjørg Tveito Lundefaret brevet fra dyrevernso­rgani sasjonen til kommunesty­rets medlemmer torsdag. Ordføreren sier til Varden at den store andeopp hopningen på Lanna utgjør store deler av bakteppet for mateforbud­et. På Lanna har det vaert et betydelig problem at ender har vandret ut i den sterkt trafikkert­e veien, blant annet som følge av mating. I sommer ble det satt opp netting under autovernet på plassen der endene gjerne krysser.

Venter på svar

– Meg bekjent fungerer dette veldig bra, sier ordføreren.

– Men bryter kommunen loven ved å nekte mating, slik Dyrenes Røst hevder?

– Vi har gjort et vedtak. Etter dette har rådmannen tatt et initiativ overfor Fylkesmann­en som nok er den beste til å håndtere denne saken. Nå venter vi på tilbakemel­dingen knyttet til om vi har gjort en feil, bekrefter ordføreren.

 ??  ??
 ?? FOTO: ANDREAS SOLTVEDT ?? IKKE LOV Å MATE: Nei, det er ikke lov å mate eksempelvi­s disse endene som befant seg på Lanna ved Ulefoss torsdag ettermidda­g. I Nome er det forbudt å mate andefugler og måkefugler på offentlig sted. Dyrevernso­rganisasjo­nen Dyrenes Røst hevder at...
FOTO: ANDREAS SOLTVEDT IKKE LOV Å MATE: Nei, det er ikke lov å mate eksempelvi­s disse endene som befant seg på Lanna ved Ulefoss torsdag ettermidda­g. I Nome er det forbudt å mate andefugler og måkefugler på offentlig sted. Dyrevernso­rganisasjo­nen Dyrenes Røst hevder at...
 ??  ?? HOLDER VEIEN ANDE-FRI: På Lanna har netting under autovernet bidratt til å holde andefuglen­e vekk fra veien.
HOLDER VEIEN ANDE-FRI: På Lanna har netting under autovernet bidratt til å holde andefuglen­e vekk fra veien.
 ??  ?? VENTERPÅSV­AR: Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.
VENTERPÅSV­AR: Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway