For­bud mot å mate en­der

Dyre­verns or­ga­ni­sa­sjo­nen Dy­re­nes Røst me­ner No­me kom­mu­ne bry­ter dyre­vel­ferds lo­ven ved å nek­te ma­ting av fug­ler.

Varden - - FORSIDE - NO­ME

Or­ga­ni­sa­sjo­nen ber nå kom­mune­sty­ret om å trek­ke til­ba­ke ved­ta­ket som in­ne­ba­erer at det er for­budt å mate ande­fug­ler og måke­fug­ler på of­fent­lig sted i ka­nal­kom­mu­nen. Ved­ta­ket ble fat­tet av kom­mune­sty­ret i au­gust som del av de nye po­liti­ved­tek­te­ne i No­me.

Vil ha ved­tak om­gjort

Det som set­ter sin­ne­ne i kok hos Dy­re­nes Røst er ned­felt i ved­tek­te­nes pa­ra­graf 19 der det blant an­net he­ter føl­gen­de: «På, ut over el­ler i umid­del­bar naer­het av of­fent­lig sted er det for­budt å mate måke­fug­ler og ande­fug­ler».

– No­me kom­mu­ne har i nye po­liti­ved­tek­ter lagt inn for­bud mot ma­ting av en­der og må­ker på of­fent­li­ge ste­der. Det­te er en re­ak­sjon på ma­ting av over­le­ven­de ta­men­der etter gods­ei­er­jak­ta, hev­der Dy­re­nes Røst ved Eliza­beth Bjørs­land og Jen­ny Rol­ness i brevs form over­for kom­mu­nen.

Dy­re­nes Røst job­ber nå for å få om­gjort kom­mu­nens ved­tak. De vi­ser til at hjelpe­plik­ten i dyre­vel­ferd slo­ven på­leg­ger en­hver som på­tref­fer et dyr som er sykt, ska­det el­ler hjelpe­løst, å hjel­pe dy­ret så langt som mu­lig.

– Men i det­te til­fel­let ri­si­ke­rer vi som føl­ger hjelpe­plik­ten å bli kri­mi­na­li­sert og straffe­for­fulgt, på­pe­ker Bjørs­land og Rol­ness som me­ner No­me kom­mu­ne bur­de spil­le inn et ut­set­tings for­bud til Miljø­di­rek­to­ra­tet.

Var et pro­blem for bi­lis­ter

Etter øns­ke fra Dy­re­nes Røst vi­dere­for­mid­let ord­fø­rer Bjørg Tveito Lunde­fa­ret bre­vet fra dyre­verns­or­ga­ni sa­sjo­nen til kom­mune­sty­rets med­lem­mer torsdag. Ord­fø­re­ren sier til Var­den at den store ande­opp hop­nin­gen på Lan­na ut­gjør store de­ler av bak­tep­pet for mate­for­bu­det. På Lan­na har det va­ert et be­ty­de­lig pro­blem at en­der har vand­ret ut i den sterkt tra­fik­ker­te vei­en, blant an­net som føl­ge av ma­ting. I som­mer ble det satt opp net­ting un­der auto­ver­net på plas­sen der en­de­ne gjer­ne krys­ser.

Ven­ter på svar

– Meg be­kjent fun­ge­rer det­te vel­dig bra, sier ord­fø­re­ren.

– Men bry­ter kom­mu­nen lo­ven ved å nek­te ma­ting, slik Dy­re­nes Røst hev­der?

– Vi har gjort et ved­tak. Etter det­te har råd­man­nen tatt et ini­tia­tiv over­for Fyl­kes­man­nen som nok er den bes­te til å hånd­te­re den­ne sa­ken. Nå ven­ter vi på til­bake­mel­din­gen knyt­tet til om vi har gjort en feil, be­kref­ter ord­fø­re­ren.

FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

IKKE LOV Å MATE: Nei, det er ikke lov å mate ek­sem­pel­vis dis­se en­de­ne som be­fant seg på Lan­na ved Ule­foss torsdag etter­mid­dag. I No­me er det for­budt å mate ande­fug­ler og måke­fug­ler på of­fent­lig sted. Dyre­verns­or­ga­ni­sa­sjo­nen Dy­re­nes Røst hev­der at...

HOL­DER VEI­EN ANDE-FRI: På Lan­na har net­ting un­der auto­ver­net bi­dratt til å hol­de ande­fug­le­ne vekk fra vei­en.

VENTERPÅSV­AR: Ord­fø­rer Bjørg Tveito Lunde­fa­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.