Ung mc-fø­rer om­kom

En mo­tor­syk­list i 20-åre­ne om­kom i en ulyk­ke på Borgestad på for­mid­da­gen 17. mai.

Varden - - FORSIDE - Jon-inge.han­sen@var­den.no

Ulyk­ken skjed­de i Gun­nar Knud­sens veg på Borgestad.

Iføl­ge vit­ner skal mo­tor­syk­lis­ten har kjørt fare­fullt før ulyk­ken.

– Iføl­ge vit­ner har han kjørt for­bi fle­re bi­ler, og mis­tet kon­trol­len på en farts­dump. Mo­tor­syk­ke­len ble kas­tet over i gang­fel­tet, og fø­re­ren kas­tet av. Han ble fun­net ska­det på bak­ken av et vit­ne, sier opp­drags­le­der Tom­my Erik­sen på ope­ra­sjons­sen­tra­len i Sør-Øst Po­liti­dis­trikt.

20-åre­ne

Den om­kom­ne fø­re­ren er en mann fra Tele­mark i 20-åre­ne.

Ulyk­kes­grup­pa til Sta­tens veg­ve­sen un­der­søk­te ulyk­kes­ste­det tors­dag.

MC-fø­re­ren ble kjørt til Syke­hu­set Tele­mark i am­bu­lan­se. Noe se­ne­re ble man­nen er­k­la­ert om­kom­met.

▶ Jon-Inge Han­sen

BEG­GE FOTO: MAR­TIN ØYVANG

OM­KOM: Den unge mc-fø­re­ren om­kom i ut­for­kjø­rin­gen på Borgestad, like ved det gam­le Ex­pert-la­ge­ret.

ULYK­KE: Mo­tor­syk­ke­len ble lig­gen­de på ulyk­kes­ste­det fram til nød­ven­di­ge un­der­sø­kel­ser var gjort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.