Vil ikke på sø­ker­lis­ta

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Ei­rik Hau­gen Ny­hets­re­dak­tør

▶ Skien kom­mu­ne har lyst ut job­ben som kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver og det vi­ser seg å va­ere en at­trak­tiv jobb. 49 sø­ke­re vil ha job­ben med å kom­mu­ni­se­re med kom­mu­nens inn­byg­ge­re, vi­ser sø­ker­lis­ta som Var­den pres­ter­te tirs­dag.

▶ Det som er sva­ert spe­si­elt er at ni sø­ke­re ikke vil ha nav­net sitt på den ofent­li­ge sø­ker­lis­ta. Nå skal det sies at kom­mu­nen ikke har vur­dert om de fak­tisk skal få lov å va­ere ano­ny­me og at det først se­ne­re blir av­gjort om de kan skjule nav­net sitt for ofent­lig­he­ten. Men det som gjør det eks­tra opp­sikts­vek­ken­de er at dis­se ni per­sone­ne sø­ker en jobb der de skal ar­bei­de med kom­mu­ni­ka­sjon i det ofent­li­ge, men som selv ikke vil ha åpen­het rundt søk­na­den sin.

▶ « Det er den en­kel­te sø­ker som må vise hvor­for kon­fi­den­sia­li­tet er nød­ven­dig. Det vil ikke va­ere til­strek­ke­lig med ge­ne­rel­le hen­vis­nin­ger til ulem­per og uhel­di­ge virk­nin­ger for sø­ke­ren», skrev Fyl­kes­man­nen i Tele­mark i en an­nen sak der sø­ke­re ikke vil­le stå på den ofent­li­ge sø­ker­lis­ta. Det er et grunn­leg­gen­de prin­sipp her i lan­det om inn­syn i do­ku­men­ter i stat og kom­mu­ne. Det er et prin­sipp som er for­ank­ret i grunn­lo­ven og som blir reg­net som en vik­tig for­ut­set­ning for de­mo­kra­ti­et.

▶ Når do­ku­men­ter er åpne for alle, be­tyr det også at vi har mu­lig­he­ten til å se at ting går rett for seg. Skien kom­mu­ne skal ha ros for å gi inn­syn i sø­ker­lis­ta så fort den er klar, men de som sø­ker en jobb som det­te bør selv­sagt selv for­stå at de ikke kan va­ere ano­ny­me sø­ke­re. Hvis noen av dis­se skal på jobb­in­ter­vju bør kom­mu­nen stil­le sø­ker­ne noen kri­tis­ke spørs­mål rundt det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.