Ja til Baugeid vi­dere­gå­en­de

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Ing­rid S. (Foto: Jea­net­te Høie)

La den nye vi­dere­gå­en­de sko­len på Klos­ter­øya i Skien få nav­net «Baugeid Dags­dat­ter Vi­dere­gå­en­de sko­le» el­ler «Abe­dis­se Baugeid vi­dere­gå­en­de sko­le» fore­slo Tor­finn Rum­mel­hoff og Thor Arild Bol­stad i inn­legg på «Me­nin­ger» i Var­den:

Ei inn­legg i avi­sen tirs­dag pre­sen­ter­te et geni­alt for­slag på navn på den nye sko­len (bil­det øverst på si­den) på Klos­ter­øya.

Flott at det­te for­sla­get er kom­met frem, her bur­de det ikke va­ere tvil om at det­te nav­net vil knyt­te sko­len til øya og klos­te­ret hvor Baugeid var ab­be­dis­se for na­er­me­re 850 år si­den. Sko­len har jo fått en helt spe­si­ell plas­se­ring – på Klos­ter­øya – hvor his­to­ri­en mer enn noe an­net sted har dype røt­ter. Og det­te med å trek­ke frem en per­son som har va­ert knyt­tet til klos­te­ret i sin tid, bur­de nes­ten ute­luk­ke and­re navn på sko­len.

Lar­vik har sin Thor Hey­er­dahl vi­dere­gå­en­de sko­le, Ti­ni­us Ol­sen er knyt­tet til sko­le på Kongs­berg og her i Skien har vi jo al­le­re­de Hjal­mar Jo­han­sen vi­dere­gå­en­de sko­le. Vi vi­ser dis­se per­sone­ne re­spekt og aere ved å knyt­te nav­net de­res til en skole­byg­ning.

Det­te nav­net vil­le gle­det den tid­li­ge­re skole­man­nen Einar Øs­tvedt, som var sva­ert opp­tatt av hva som fan­tes igjen fra klos­te­rets tid på øya.

Hå­per his­to­ri­en har ap­pell til dem som tar navne­av­gjø­rel­se- og at de tar vare på mu­lig­he­ten til å gi sko­len et navn som be­tyr noe!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.