Å Gud, hjel­pe meg!

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Øy­vind Enges­land, Skien

Over­skrif­ten er et fol­ke­lig ut­trykk når vi blir sjok­kert for noe. Men her vi­ser jeg til Var­den tirs­dag 15. mai.

Re­dak­sjo­nen i Var­den har en ar­tik­kel om et par i Øy­fjell i Vin­je som er ram­met av syk­dom. De kjem­per sam­men for at han blir frisk for syk­dom­men.

De har alt­så opp­ret­tet et sted på in­ter­nett som he­ter Bi­dra.no. Her har det kom­met inn to­talt 65.000 kro­ner.

Er det­te lo­kal­pres­sens opp­ga­ve å for­mid­le det­te? Det hele oser litt «Vi­sjon-Nor­ge», Gud, pen­ger og syk­dom.

Mens jeg skri­ver så le­ser jeg de etis­ke nor­mer i «Va­er var­som­pla­ka­ten». Her bør det til­leg­ges en norm som sier at; «Lo­kal­avi­ser må pas­se seg for ikke å bli for «lo­ka­le»!

Kreft­for­enin­gen tren­ger pen­ger til forsk­ning, slik at de som bor i Nor­ge kan va­ere tryg­ge på at alle får en ade­kvat be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.