Post­kas­ser er in­gen spøk

Varden - - DAGENS BILDE - To­re Svar­ve­rud Kom­men­ta­tor

Sen­tra­li­se­rings­ive­ren blant of­fent­li­ge eta­ter og po­li­tis­ke myn­dig­he­ter er blitt så sterk at den ram­mer oss som bor i strøk som er så tett­byg­de at små­hu­se­ne om­trent står stab­let oppå hver­and­re.

Vi har lest his­to­ri­er om folk som får en kilo­me­ter å tråk­ke seg fram til post­kas­sa i all slags va­er. Men man har sør­get for å hol­de et løf­te man ga seg selv en gang for man­ge år si­den: Man skal bo i byen, ikke i en dra­bant­by i naer­he­ten av den, og ikke på lan­det, så man slip­per sånt. Men nå er man alt­så ram­met av sen­tra­li­se­ring, uan­sett hvor ur­bant og sen­tralt man bor. Fire hus, som knapt har arm­leng­des av­stand mel­lom hver­and­re, har fått be­skjed om å sam­le sine post­kas­ser i et fel­les sta­tiv for å gjø­re dis­tri­bu­sjo­nen enk­le­re.

Hvor det skal bli plass til sta­ti­vet, er ty­de­lig­vis ikke post­ver­kets pro­blem. Ei hel­ler av­gjø­rel­sen om plas­se­rin­gen. Hvem skal va­ere den hel­di­ge som fort­satt kan hen­te avi­sa i slå­brok? Er det al­der, be­ve­gel­ses­vans­ker, an­si­en­ni­tet på adres­sen el­ler meng­den med post man mot­tar som tel­ler mest? Jeg vin­ner ikke i noe til­fel­le.

Hele gata skal sen­tra­li­se­res. og trass i at fris­ten na­er­mer seg, har jeg ikke sett et enes­te fel­les post­kasse­sta­tiv duk­ke opp fore­lø­pig. Skal vi se om det blir litt si­vil uly­dig­het mot den ur­ba­ne sen­tra­li­se­rings­bøl­gen?

Of­fent­li­ge eta­ter har unn­sett be­stemt seg for at det hol­der med å leg­ge en mel- ding til oss på de­res nett­side. De gid­der ikke en­gang å sen­de en e-post. Men kra­vet om å sam­le post­kas­se­ne kom i det mins­te i pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.