Spe­la si­dan 1955

Kjell Stun­dal spe­la for 64. gong på na­sjo­nal­da­gen.

Varden - - NYHETER - ▶ Halvor Ulvenes halvor.ulvenes@var­den.no

– Det har blitt ein livs­stil. Eg sy­nest det er fan­tas­tisk moro å spe­le i korps, sei­er ve­te­ra­nen i Bø ung­doms­korps. Stun­dal spe­la fyrs­te gong det året han fyl­de ti år, nem­leg i 1955. De­bu­ten skjed­de da i gute­mu­sik­ken hei­me i Aur­land i Sogn. Den gon­gen spe­la han trom­pet og kor­nett.

– Si­dan har eg spe­la kvar ein­as­te 17. mai. Eg tok vi­dare­gå­an­de ut­dan­ning og laerar­sku­le i Ber­gen. På laerar­sku­len var det eige korps. Eitt år var eg i Ame­ri­ka, da spe­la eg også på na­sjo­nal­da­gen vår. Trom­pet har vore ho­vud­in­stru­men­tet, men no spe­lar eg val­torn, sei­er ve­te­ra­nen.

Også i Ame­ri­ka

Sog­nin­gen slo rot i Tele­mark tid­leg på 1970-ta­let. Han kom til ung­doms­sku­len i Sau­he­rad og si­dan til Bø. Som mu­sikk­lae­rar var han ak­tiv i opp­la­e­ring av skule­mu­sik­ken. I Bø var han med på å dra i gang skule­mu­sik­ken, der Ge­org Brek­ke den gon­gen var ei eld­sjel. Stun­dal har også bygd opp ung­doms­korp­set der han spe­la i år.

Fyrst gjekk han i barne­to­get frå Bø sku­le til kyr­kje­ne på Bø­hau­gen, så var det fram­fø­ring i Sau­he­rad, før kon­ser­ten på Bø Torg om etter­mid­da­gen. Stun­dal er også med­lem av 17. mai­ko­mi­te­en, så fei­rin­ga var ikkje over før etter ta­lar­stem­net i Gull­bring tors­dag etter­mid­dag.

Alle med

– Var det vans­ke­leg å kom­bi­ne­re da du var små­barns­far?

– Nei, det gjekk greitt. Alle bar­na var ak­ti­ve i korp­set, sva­rar bø­he­rin­gen.

Han sei­er at når grunn­opp­la­e­rin­ga er på plass, ser han fram til øvin­ga­ne.

– Det­te er ein fin hobby og me har eit godt so­si­alt fel­les­skap.

– Kjem du til å vere med så len­ge du kan tyg­ge graut?

– Ja, så len­ge ten­ner og pus­ten er på plass. Å mar­sje­re og spe­le er ei stor fy­sisk ut­ford­ring.

Ald­ri stop­pa

– Kor­leis har det vore med vê­ret gjen­nom alle des­se åra?

– Det er ikkje så ofte at me har hatt regn, to - tre gon­ger kan­skje. Men det har ald­ri vore så my­kje regn at me ikkje kun­ne spe­le, sva­rar Kjell Stun­dal.

Han har også vore ak­tiv på and­re fron­tar - blant an­na som kom­mune­styre­re­pre­sen­tant for Venst­re i Bø og styre­lei­ar i Norsk Bane. Stun­dal spe­la også ei nøk­kel­rol­le ved etab­le­rin­ga av Gull­bring Kul­tur­an­legg, sta­den der den of­fi­si­el­le fei­rin­ga blei av­slut­ta i Bø.

FOTO: HALVOR ULVENES

LIVS­STIL: – Spe­lin­ga på 17. mai er blitt ein livs­stil, sei­er Kjell Stun­dal som nok ein gong var i sving på na­sjo­nal­da­gen.

BARNE­TOG: Her er ve­te­ra­nen på veg opp Bø­gata i det lan­ge barne­to­get i Bø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.