Drømme­dag for Jo­hanne

Jo­hanne Dahl Hanssen (14) vant Drømme­sti­pen­det – og kun­ne jub­le og spil­le seg gjen­nom tre 17. mai-tog.

Varden - - NYHETER - ▶ Per Arne Rennestraum per.arne.rennestraum@var­den.no

To da­ger før 17. mai ble det 14 år gam­le trom­pet-ta­len­tet til­delt drømme­sti­pen­det av Norsk Tip­ping og Norsk kul­tur­råd. I sam­me se­an­sen fikk hun vite at hun var en av tre i hele lan­det som var truk­ket ut til å tref­fe sitt idol. For Jo­hanne er det uten tvil Ti­ne Thing Hel­seth.

De to trom­pe­tis­te­ne mø­tes utpå sein­som­mer­en.

Verden rundt med trom­pet

Drøm­men er å leve av trom­pe­ten og å kun­ne rei­se verden rundt.

Om­trent som Ti­ne Thing Hel­seth og Ole Ed­vard An­ton­sen.

– Ak­ku­rat i år blir det enda mor­som­mere enn van­lig å spil­le på 17. mai. Jeg ble vel­dig overrasket over å vin­ne. Det er tross alt bare hund­re i hele lan­det som får sti­pen­det – og enda faer­re som får et drømme­treff. sier hun og smi­ler fra øre til øre.

Det er like før to­get fra Grøn­li sko­le set­ter kurs mot sen­trum. Til to­ne­ne fra blant an­net trom­pe­ten til Jo­hanne og selv­sagt alle de and­re som er med i Ei­dan­ger pike og gutte­korps.

For selv om hun øver mer enn to ti­mer hver enes­te dag på egen hånd, så er det sva­ert kjekt

å i til­legg va­ere en del av det gode korp­set. Det ble noen tu­sen skritt i lø­pet av da­gen i går. Korp­set spil­te i tre tog.

Drømme­sti­pen­det be­står av 15.000 klin­gen­de to­ner.

– Hva skal pen­ge­ne bru­kes til?

– Jeg skal kjø­pe en ny C-trom­pet.

Det er in­gen over­dri­vel­se å si at hun går inn for opp­ga­ven. Med 2 ti­mer og 20 mi­nut­ters øving hver dag, kre­ves det so­lid ståpå­vil­je. For ek­sem­pel gjør Jo­hanne unna 40 tre­nings­mi­nut­ter om mor­ge­nen, før det ba­erer i vei til sko­len.

Det lig­ger i fa­mi­li­en. Store­søs­ter So­fie (18) er en dyk­tig mu­si­kant. Pap­pa Finn Arne Dahl Hanssen er mu­sikk­la­erer, blant mye an­net in­nen mu­sik­ken.

Drømme­søk­nad

Det er kan­skje ikke så rart at jury­en falt for søk­na­den fra pors­grunns­jen­ta:

«Jeg øns­ker at min fram­ti­di­ge suk­sess også skal kom­me and­re til gode. En av mine drøm­mer er å kun­ne hol­de en år­lig vel­de­dig­hets­kon­sert, for å sam­le inn pen­ger til mu­sikk­un­der­vis­ning for vans­ke­lig­stil­te barn. Det vil­le jo va­ert fan­tas­tisk å få hol­de en slik kon­sert i selv­es­te ope­ra­en med flin­ke med­mu­si­kan­ter. Jeg vet hvor mye mu­sikk har be­tydd for meg, og vil bi­dra til at man­ge får de sam­me mu­lig­he­te­ne som jeg har fått.»

Kan­skje kan fle­re få drøm­men sin opp­fylt.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

FRAMMØTE: Det flot­te va­e­ret før­te til stort frammøte i St­or­gata. God stem­ning både langs løy­pa og i selve to­get.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

BYTUR: Sko­len i Bergs­byg­da var på bytur.

FOTO: FRED­RIK PE­DER­SEN

MED ALL KRAFT: In­gen vits i å spa­re på stemme­bån­det når det er barne­tog i Pors­grunn.

MYE FOLK: Tett som sild i tønn i trak­te­ne rundt Nor­dent­or­get og Hel­ge­sens Hjør­ne.

DRØM­MER: Jo­hanne Dahl Hanssen drøm­mer om å kun­ne leve av mu­sik­ken. I går spil­te hun i tre 17. mai-tog i Pors­grunn.

FOTO: PER ARNE RENNESTRAUM

TIL FOTS: Pors­grunn ryt­ter­sport­klubb.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.