Må ald­ri glem­me

– An­går Nor­ges fri­het bare en hånd­full per­soner i 17. mai­ko­mi­te­en?

Varden - - NYHETER - ▶ Knut Heg­ge­nes knut.heg­ge­nes@var­den.no

Heime­verns­le­der Svein Vet­le Trae åp­net na­sjo­nal­da­gen med en inn­sten­dig opp­ford­ring til oss alle om å ten­ke over hvor­for vi fei­rer 17. mai, og at vi ald­ri må glem­me hvor skjør fre­den er. Trae var ta­ler på kranse­ned­leg­gel­se ved bau­ta­en over de fal­ne på No­tod­den torg tors­dag mor­gen.

Snak­ke høy­lytt

– An­går Nor­ges fri­het bare en hånd­full per­soner i 17-mai­ko­mi­te­en? Det kan en spør­re seg om når en ser og hø­rer folk snak­ke høy­lytt midt un­der kranse­ned­leg­gel­ser og minne­stun­der over de fal­ne, sa Trae.

Kap­tei­nen i HV 03 trakk trå­de­ne fra selv­sten­dig­hets­er­k­la­e­rin­gen i 1814 og fram til fre­den i 1945.

Til Var­den ut­dy­pet han etter ta­len med øns­ke om en god 17. mai til alle tele­mar­kin­ger:

– Jeg ber folk hus­ke de som ga sine liv for vår fred. Det falt over 10.000 men­nes­ker i Nor­ge i 1940–45. Det kol­lek­ti­ve min­net er i ferd med å svek­kes både på godt og vondt. Li­ke­vel er det vik­tig at vi ikke glem­mer hvor skjør fre­den er. Nå på­går det 70 kri­ger rundt i verden.

Hol­de i hevd min­ne­ne

– Vi skal ikke dra­ma­ti­se­re el­ler he­roi­se­re det som skjed­de un­der kri­gen, men vi skal hel­ler ikke av­dra­ma­ti­se­re og bort­for­kla­re. Vi må hol­de i hevd min­ne­ne, og vi må hus­ke hvor dy­re­bar fre­den er, sier Trae.

I gle­den over fri­he­ten ber Trae om at alle hus­ker de som ga sitt liv for fri­he­ten, og alle de som hjalp oss, un­der den tys­ke ok­ku­pa­sjo­nen.

– På slut­ten av kri­gen var det man­gel på alt i Nor­ge. Bare det sis­te året ble det gjen­nom­ført 700 flyd­ropp med for­sy­nin­ger av våre al­li­er­te. Du vet, vi som voks­te opp rett etter kri­gen har en kol­lek­tiv hu­kom­mel­se. Nå er jeg redd for at det kan gå over i en kol­lek­tiv glem­sel. Det al­ler vik­tigs­te er at vi all­tid har i bak­ho­det at de­mo­kra­ti­et ikke er en selv­føl­ge.

Fikk mye ros

– Den Hit­ler-le­de­de ok­ku­pa­sjons­mak­ten Tysk­land gjor­de Nor­ge om til et dik­ta­tur. Det må ikke skje igjen. Hele mot­stands­kam­pen var en kamp der fol­ket sto opp mot dik­ta­tu­ret, fram­he­ver HV-kap­tei­nen.

Svein Vet­le Trae fikk mye ros etter sin tanke­vek­ken­de tale un­der minne­høy­ti­de­lig­he­ten 17. mai.

FOTO: KNUT HEG­GE­NES

MINNES: Kap­tein Svein Vet­le Trae i HV 03 holdt en tanke­vek­ken­de minne­tale over de fal­ne ved bau­ta­en på No­tod­den torg.

NA­SJO­NAL­SAN­GEN: No­tod­den Mannsang­for­ening sang «Ja vi els­ker» un­der minne­høy­ti­de­lig­he­ten over de fal­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.