Som­mer­ak­ti­vi­te­ter

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Som­mer­en na­er­mer seg med storm­skritt, og Sil­jan er i rute med å plan­leg­ge ak­ti­vi­te­ter for barn og unge bo­satt i kom­mu­nen. Som­mer­ak­ti­vi­te­te­ne er et til­bud til deg mel­lom 8 og 15 år, og ar­ran­ge­res de to førs­te uke­ne i skole­fe­rien. Tu­re­ne er er­fa­rings­vis sva­ert populaere, og kom­mu­nen an­be­fa­ler der­for å va­ere tid­lig ute med på­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.