Her gjel­der det å pus­te med ma­gen

Er du av ty­pen som sy­nes det er litt stres­sen­de å kjø­re inn por­ten på en gjen­vin­ning s sta­sjon med til­hen­ger? Da er du ikke ale­ne.

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL - ▶ Nils Skum­s­voll nils.skum­s­voll@var­den.no

Det er høy­se­song for å kvit­te seg med av­fall. En­ten det er en hen­ger full av bru­ne tu­jabus­ker el­ler gam­mel kled­ning som en­de­lig skal byt­tes ut på hu­set, må de fles­te med mo­ra­len i or­den rei­se til sam­me sted for å kvit­te seg med ras­ket.

Gjen­vin­ning s sta­sjo­ne­ne i Gr­en­land opp­le­ver den re­nes­te folke­vand­ring om da­gen, og an­tal­let be­sø­ken­de er sta­dig øken­de.

Fra 10.000 til 93.000 be­sø­ken­de

Det kan dag­lig le­der i Re­no­va­sjon Gr­en­land, An­ne Be­rit Stein­seth, be­kref­te. Bare i fjor had­de de for ek­sem­pel 93.000 be­sø­ken­de på Rød­myr. Det er gans­ke man­ge fle­re enn på be­gyn­nel­sen av nitti­tal­let, da de lot seg im­po­ne­re av 10.000 i året. År­sa­ke­ne til den vold­som­me øk­nin­gen hand­ler om fle­re ting.

– Av­fal­let sor­te­res på en helt an­nen måte nå enn tid­li­ge­re. Man kan ikke bare fyre opp et bål etter dug­na­den len­ger. Dess­uten pus­ser vi opp mer enn før, og er flin­ke til å kjø­re bort hage­av­fal­let, sier Stein­seth.

Ny­lig ble den 17 mål sto­re gjen­vin­ning s sta­sjo­nen i Pa­sa­da­len ny­åp­net for pub­li­kum, men Re­no­va­sjon Gr­en­land har in­gen planer om å gi seg med det. I be­gyn­nel­sen av 2020 skal et nytt og stør­re gjen­vin­nings­an­leg­get­ter pla­nen åpne­bom­men på Rød myr også.

Be­ho­vet er enormt. Om man sam­men­lig­ner meng­den av­falll som hen­tes på pri­vat­adres­se­ne i Gr­en­land med det som er le­vert på gjen­vin­ning s sta­sjo­ne­ne, får man et in­ter­es­sant tall.

– Vi hen­ter 28.000 tonn fra de sorte dun­ke­ne uten­for hu­set ditt, mens det le­ve­res 32.000 tonn på sta­sjo­ne­ne. Da skjøn­ner man at det er et visst be­hov for

an­legg med god ka­pa­si­tet, sier Stein­seth, som kan for­tel­le at folk fak­tisk har falt ut­for kan­ten på gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne når de skal kvit­te seg med av­fall. – Litt flaut?

– Først og fremst vondt, men det sier vel litt om hvor stres­set folk kan bli i en­kel­te si­tua­sjo­ner. Man skal hus­ke at man er på et om­rå­de som kre­ver at man er­vå­ken.

Hol­der hu­mø­ret oppe

Tid­vis tar de an­sat­te ved Rød­myr imot opp­til 1.000 be­sø­ken­de i lø­pet av en hek­tisk dag. Man­ge av dem har med til­hen­ger. Da må det nød­ven­dig­vis bli kø, og med en del varme­gra­der i luf­ta, hen­der det at en­kel­te his­ser seg opp bak rat­tet etter å ha ven­tet len­ge på tur.

– Først og fremst må jeg si at folk er vel­dig bli­de. De skjøn­ner at ting tar tid, men det hen­der at vi må mek­le litt om noen fø­ler seg forbi­gått i køen, sier ko­or­di­na­tor ved gjen­vin­nings­sta­sjo­nen på Rød­myr, Stein Ove Røn­nin­gen.

Lov til å spør­re om hjelp

Det kan kol­le­ga Scott Rae kjen­ne seg igjen i.

– Det er nok sa­er­lig ved inn­kjø­rin­gen. Man kan jo kom­me fra beg­ge ret­nin­ger, og om noen har sit­tet i kø en halv­time og ser noen kom­me gli­den­de inn foran dem fra den and­re kan­ten, er det jo forståelig at man kan bli litt for­ban­na. Det mes­te ord­ner seg hel­dig­vis med en spøk, smi­ler Scott, før han at­ter en gang må ut for å åpne bom­men.

Han ser mye rar ryg­ging på jobb.

– Det er lov til å spør­re om hjelp alt­så. VI som job­ber her er på til­buds­si­den, og skik­ke­lig gode til å kjø­re bak­over, ler han.

Ved kon­tei­ne­ren for tre­vir­ke, mø­ter vi Kol­bjørn John­sen. Han har pus­set opp hu­set fra 1901 si­den 2012, og er med and­re ord fast gjest på Rød­myr.

– Hva er ditt tips til å be­va­re fat­nin­gen når køen går langt ned­over gata?

– Pust med ma­gen, og ikke la deg irritere over folk som par­ke­rer til­hen­ge­re på skrått, så går det mes­te bra. Vi har jo alle et fel­les mål her oppe, ler han.

PAS­SER BOM­MEN: Stein Ove Røn­nin­gen, ko­or­di­na­tor ved gjen­vin­nings­sta­sjo­nen på Rød­myr i Skien.

KOM­MER LANGT MED ET SMIL: Scott Rae sy­nes kun­de­ne opp­fø­rer seg ek­semp­la­risk, selv om det hen­der det blir litt am­pert i var­men.

LAR SEG IKKE IRRITERE: Det er lan­ge køer inn på gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne om da­gen, men Kol­bjørn John­sen lar seg ikke stres­se. Her er han på Rød­myr med nok et lass gam­mel kled­ning fra hu­set han pus­ser opp.

FOTO: NILS SKUM­S­VOLL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.