Lei­er ut Fogde­går­den

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Kom­mun­sty­ret ha ved­tatt å leie ut Fogde­går­den på Stat­hel­le på det åpne mar­ke­det. Til­de­ling av lei­e­kon­trakt skal gå til ak­ti­vi­te­ter som en­ten dri­ver na­e­ring el­ler til or­ga­ni­sa­sjo­ner og for­enin­ger.

Ut­lei­en skal for­trinns­vis ge­ne­re­re inn­tek­ter til kom­mu­nen. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen gis full­makt til å inn­gå kon­trakt med leie­ta­ke­ren. ▶

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.