SSB: Sta­dig fle­re le­di­ge stil­lin­ger

Varden - - NYHETER -

▶ OSLO Tal­let på le­di­ge stil­lin­ger her i lan­det økte med 10.200 til 68.400 fra førs­te kvar­tal i fjor til førs­te kvar­tal i år. Det er olje­na­e­rin­gen som har den størs­te øk­nin­gen.

Det er seks år si­den sist det var så man­ge le­di­ge job­ber i Nor­ge, mel­der Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

Det var 1.400 le­di­ge stil­lin­ger in­nen­for SSB-ka­te­go­ri­en «berg­verks­drift og ut­vin­ning», som er do­mi­nert av olje- og gass­virk­som­het, i førs­te kvar­tal. Det er en øk­ning på 1.100 det sis­te året, vi­ser tal­le­ne fra SSB. (Bil­det vi­ser en platt­form som skal set­tes inn på gass­fel­tet Aas­ta Han­steen).

I til­legg til at olje- og gass­na­e­rin­gen er vik­tig i seg selv, på­vir­ker den også and­re na­e­rin­ger. De­ler a vin­du­stri n a er in­gen er pe­tro­le­ums­ret­tet, og der­med på­vir­ket av ut­vik­lin­gen i olje- og gass­na­e­rin­gen. Her var tal­let på le­di­ge stil­lin­ger på 3.400, en øk­ning på 700 fra sam­me kvar­tal i fjor.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.