– Ble tro­lig brukt klor­gass i Sy­ria i fe­bru­ar

Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­mis­ke vå­pen (OPCW) be­kref­ter at det tro­lig ble brukt klor­gass i et an­grep i byen Sa­raqeb i Sy­ria i fe­bru­ar.

Varden - - NYHETER - HAAG

Sa­raqeb lig­ger i Id­lib-pro­vin­sen, som i stor grad kon­trol­le­res av opp­rø­re­re fra Tahrir al-Sham, kjent som al-Qai­das for­len­ge­de arm i Sy­ria.

Byen kom i fe­bru­ar un­der har­de an­grep fra sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ker og de­res al­li­er­te, og det kom mel­din­ger om bruk av klor­gass.

FNs grans­kings­kom­mi­sjon for Sy­ria be­slut­tet å grans­ke mel­din­ge­ne, og OPCW kon­klu­de­rer nå med at klor­gass «tro­lig ble brukt som et kje­misk vå­pen» i et an­grep mot Sa­raqeb 4. fe­bru­ar.

In­gen ble iføl­ge lo­ka­le helse­ar­bei­de­re drept i an­gre­pet, men syke­hu­set i byen skal ha be­hand­let el­le­ve men­nes­ker som had­de puste­vans­ker.

Fant to gass­flas­ker

Da OPCWs grans­ke­re opp­søk­te Sa­raqeb-by­de­len Al Ta­lil fant de «to gass­flas­ker som man fast­slo had­de inne­holdt klor­gass».

OPCW vi­ser også til ut­ta­lel­ser fra lo­ka­le vit­ner og medi­sins­ke be­vi­ser og kon­klu­de­rer med at det had­de va­ert «en uvan­lig høy kon­sen­tra­sjon av klor­gass i lo­kal­mil­jø­et».

OPCW tar ikke stil­ling til hvor­dan gass­flas­ke­ne hav­net der, men fast­slår at gas­sen ble fri­gjort som føl­ge av «me­ka­nisk sam­men­støt».

Grans­ker Dou­ma-an­grep

OPCW grans­ker også mel­din­ger om bruk av klor­gass el­ler and­re kje­mis­ke strids­mid­ler i den da opp­rørs­kon­trol­ler­te byen Dou­ma rett uten­for Da­mas­kus i april. Så langt har ikke or­ga­ni­sa­sjo­nen kom­met med noen kon­klu­sjon i den­ne sa­ken.

USA, Frank­ri­ke og Stor­bri­tan­nia an­grep i april fle­re mål i Sy­ria, som en re­ak­sjon på den an­gi­ve­li­ge bru­ken av strids­gass i Dou­ma.

(NTB-DPA)

FOTO: AP/NTB SCANPIX

KLOR­GASS: Or­ga­ni­sa­sjo­nen for for­bud mot kje­mis­ke vå­pen (OPCW) kon­klu­de­rer med at klor­gass «tro­lig ble brukt som et kje­misk vå­pen» i et an­grep mot Sa­raqeb i Sy­ria 4. fe­bru­ar. på bil­det, OPCWs ge­ne­ral­di­rek­tør Ah­met Uzumcu, som i 2013 tok imot No­bels...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.