Nova-ut­byg­gin­gen gir 9.900 års­verk

Tys­ke Win­tershall og olje­sel­ska­pets part­ne­re har pla­nen klar for ut­byg­ging og drift av Nova­f­el­tet i Nord­sjø­en. Sys­sel­set­tings­ef­fek­ten an­slås til 9.900 års­verk.

Varden - - NYHETER -

– I til­legg til å gi sto­re skatte­inn­tek­ter til lan­det, for­ven­tes det at pro­sjek­tet vil ha en høy norskan­del. Pro­sjek­tet vil bi­dra til be­ty­de­lig ak­ti­vi­tet i in­du­stri­en og lønn­som­me ar­beids­plas­ser i Nor­ge i fle­re år frem­over, sier olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp).

Han fikk ons­dag over­le­vert plan for ut­byg­ging og drift av olje- og gass­fel­tet, som tid­li­ge­re ble kalt Skar­fjell.

Nova-fel­tet blir Win­tershalls and­re egen­ope­rer­te ut­byg­ging på norsk sok­kel.

9.900 års­verk

Til sam­men vil sel­ska­pet og de øv­ri­ge ret­tig­hets­ha­ver­ne in­ves­te­re om lag 9,9 mil­li­ar­der kro­ner i ut­byg­gin­gen av fel­tet, som ble på­vist i 2012.

– En stor dag for Win­tershall Nor­ge, sier kon­sern­di­rek­tør Mar­tin Bach­mann.

– Av­gjø­rel­sen om å in­ves­te­re i Nova-ut­byg­gin­gen vi­ser vårt en­ga­sje­ment i Nor­ge, fort­set­ter kon­sern­di­rek­tø­ren.

To­ta­le ut­vinn­ba­re re­ser­ver er be­reg­net til 80 mil­lio­ner fat olje­ekvi­va­len­ter. I kon­se­kvens­ut­red­nin­gen er det an­slått en sys­sel­set­tings­ef­fekt på 9.900 års­verk i Nor­ge i ut­byg­gings- og drifts­fa­sen.

En av fle­re

Ut­byg­gings­løs­nin­gen er en hav­bunn­s­ut­byg­ging som knyt­tes opp til Gjøa-platt­for­men. Nova vil få kraft fra Gjøa, der kraft fra land ut­gjør ho­ved­de­len av kraft­for­sy­nin­gen.

– Ved å knyt­te seg til ek­sis­te­ren­de in­fra­struk­tur opp­når sel­ska­pe­ne god lønn­som­het ved Nova-ut­byg­gin­gen. Sam­ti­dig bi­drar Nova til for­len­get øko­no­misk leve­tid for Gjøa-platt­for­men og der­med muligheter for økt verdi­ska­ping fra and­re felt, sier Sø­vik­nes.

PUD-en for Nova-fel­tet er den førs­te av fle­re som ven­tes å bli lagt fram i lø­pet av året. Iføl­ge bran­sje­nett­ste­det Pe­tro. no­kom­mer det til sam­men seks til, in­klu­dert fase to av kjem­pen Jo­han Sverd­rup, som om­fat­ter den mye om­tal­te løs­nin­gen med kraft­for­sy­ning fra land og helt ut til Ut­sira­høy­den.

▶ Mats Røn­ning, NTB

FOTO: HÅ­KON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

NY UTBYGGINGSPLAN: Årets førs­te utbyggingsplan for Nord­sjø­en, den­ne gan­gen for Nova-fel­tet, er le­vert til olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (t.v.)). Her er stats­rå­den på Ivar Aa­sen-fel­tet sam­men med Aker-sjef Øy­vind Erik­sen i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.