– Ikke fått tak i ham el­lers

Varden - - SPORT - ▶ Nils-To­re Ol­sen nils-to­re.ol­sen@var­den.no

Se­son­gen etter den som ble trøb­let av ska­de, blomst­rer Mar­tin Bro­berg i Odd-trøya – og vi­ser hvor­for han ble hen­tet til Skien.

–Vi har sett det­te ni­vå­et hos Mar­tin tid­li­ge­re, også da han spil­te i Sve­ri­ge, men han har slitt med skade­trøb­bel, sier DagEilev Fa­ger­mo, som måt­te se at svens­kens førs­te se­song i Skien ble av og på, og ald­ri helt tok av.

– Men, for å si det slik, had­de vi ikke fått tak i Mar­tin el­lers – hvis han ikke had­de slitt med ska­der. Så god er han, sier Odd­tre­ne­ren, som vet at midt­bane­spil­le­ren/spis­sen fort­satt har fy­sis­ke ut­ford­rin­ger.

– Men han har li­ke­vel va­ert god for oss, sier tre­ne­ren som ikke har en tropp i XL-stør­rel­se, men nå får sjan­sen til å sjek­ke an­ven­de­lig­het i grup­pa.

Med Bro­berg som en tro­ver­dig kan­di­dat på om­trent alle plas­ser på ba­nen, mi­nus sen­tral­lin­ja ba­kerst, er svens­ken i skade­fri ut­ga­ve en av de førs­te sje­fen tar ut, når et tett kamp­pro­gram ikke gjør det for­nuf­tig å la ham hvi­le.

– Den klo­kes­te spil­le­ren på ba­nen?

– Utvil­somt en av dis­se, sva­rer Fa­ger­mo, men sy­nes det er rett­fer­dig å peke på at fle­re tar smar­te valg – in­klu­dert den nye, sen­tra­le midt­bane­spil­le­ren, Vebjørn Hoff

Inn­byt­te­re:

▶ Tor­geir Bør­ven (6) i 30 for Nord­kvel­le.

▶ Bil­al Njie i 22 for Rasha­ni.

▶ Jos­hua Ki­to­la­no i 13 for Kaasa.

Dom­mer:

▶ Tom­my Skjer­ven, Kau­pan­ger (6).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.