Pla­ni­ca knus­te Trond­heims VM-drøm

Varden - - SPORT -

▶ Trond­heim nåd­de ikke opp i kam­pen om å bli ar­ran­gør av ski-VM i 2023. Den slo­vens­ke ski­me­tro­po­len Pla­ni­ca ble tors­dag til­delt mes­ter­ska­pet.

Det ble klart etter at de 16 med­lem­me­ne i sty­ret i Det in­ter­na­sjo­na­le ski­for­bun­det (FIS) had­de av­gitt sin stem­me un­der FIS-kon­gres­sen i gres­ke Cos­ta Na­va­ri­no.

Pla­ni­ca fikk ni stem­mer, mens seks av styre­med­lem­me­ne gikk for den nors­ke søk­na­den.

– Vi gra­tu­le­rer Pla­ni­ca med VM i nor­dis­ke grei­ner i 2023. Det­te ble ak­ku­rat så jevnt som vi had­de trodd på for­hånd. Sam­ti­dig vil jeg tak­ke alle in­volver­te i Trond­heim for en kjempe­jobb. Jeg har ald­ri opp­levd et stør­re en­ga­sje­ment i noe pro­sjekt enn det jeg har opp­levd i Trond­heim og Trøndelag, og alle bør va­ere stol­te over den job­ben som er gjort, sier ski­pre­si­dent Erik Røs­te.

Trond­heim søk­te også om å få ar­ran­ge­re VM i 2021. Da gikk tys­ke Oberst­dorf sei­ren­de ut av stemme­kam­pen un­der kon­gres­sen i mex­i­cans­ke Can­cún.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.