Hol­men var mest ir­rit

Mar­tin Hol­men kun­ne og bur­de sco­ret to for No­tod­den. I ste­det kom det fjer­de stra­ke se­rie­ta­pet.

Varden - - SPORT - Tom.arne.borgersen@var­den.no

▶ – Det er leit å bom­me på de to sjan­se­ne, og vite at med sco­ring vil­le det sett an­ner­le­des ut, sier Mar­tin Hol­men etter ett­måls­tap i Grim­stad.

Lå smart

No­tod­den lå smart mot et Jerv­mann­skap som kom til man­ge inn­legg den førs­te om­gan­gen. Inn­leg­ge­ne sør­get et mas­sivt No­tod­den-for­svar for å kla­re­re.

Steffen Jens­sen spil­te me­get godt, og blok­ker­te som en topp­stop­per da Aram Kha­li­li var na­er ved å kom­me ale­ne med No­tod­den-keepe­ren.

Res­ten av sjan­se­ne had­de No­tod­den, og Hol­men én av tre.

Ama­ni Mbe­du­le fikk den førs­te etter en over­gang. Skud­det hans ble for svakt. Det skul­le imid­ler­tid kom­me mer fra de blå fra Tele­mark.

Rett før halv­ti­men var pas­sert kom sjan­se num­mer to. Mar­tin Hol­men flik­ket bal­len til Erlend Hu­stad som fikk god tid til å sik­te. Opp­of­ren­de for­svars­spill av Arne Sand­støs mann­skap hind­ret NFK-le­del­se. Skud­det gikk via et Jerv-bein til cor­ner.

Den størs­te kom imid­ler­tid fire mi­nut­ter før pau­se. Akin­bo­la Aki­nye­mi løp seg fri og spil­te Mar­tin Hol­men, som kom seg i god po­si­sjon i fel­tet. Po­si­sjo­nen luk­tet sco­ring, men Hol­men fikk ikke noe godt treff. Skud­det gikk uten­for.

Den bom­men ir­ri­ter­te i etter­kant.

– Ja, det skal va­ere sco­ring. Det ble slått ut 45 gra­der, og jeg var nok litt for sik­ker på sco­ring. En li­ten stuss og noen milli­me­ter feil­treff var nok til at den gikk uten­for, sier han.

Sco­ret man­ge der­fra

Hol­men

– I fjor sco­ret jeg vel fem-seks fra den po­si­sjo­nen. Det kan va­ere for en­kelt å skyl­de på gres­set i dag, men den spratt ikke min vei, leg­ger midt­bane­spil­le­ren til.

– Førs­te om­gang er vi strå­len­de, og har full kon­troll. Vi slip­per oss ned etter pau­se, og jeg skjøn­ner egent­lig ikke hvor­for det skjer. Vi blir litt for slap­pe i mar­ke­rin­ger og for­ma­sjon, sier kap­tein Steffen Jens­sen.

– Jeg var gans­ke sik­ker på at

vi skul­le få med oss et godt resultat her, men så skjer det noe etter pau­se, leg­ger han til.

Jerv-tre­ner Arne Sand­stø bruk­te pau­sen tro­lig best av la­ge­ne, for plut­se­lig var inn­leg­ge­ne fin­stilt.

Det tok ikke mer enn to mi­nut­ter før Aram Kha­li­li over­lis­tet Jo­na­tan Jo­hans­son i NFK­må­let, men traff tverr­lig­ge­ren.

Mu­lig­het num­mer to fra hjemme­la­get kom like etter, også fra Kha­li­li, som hea­det over.

Sco­rin­gen lå i luf­ta, og det var ikke ufor­tjent at den kom.

Cor­ne­ren fra Mat­hias An­der­sen ble for­len­get med en flott head­ing av Es­pen R. Knudsen, som sat­te inn vin­ner­må­let til Jerv.

Sju mi­nut­ter etter fikk Mar­tin Hol­men sjan­se num­mer to i kam­pen. Han ble spilt fri i bak­rom­met av Erlend Hu­stad, men var ikke kald nok da sjan­sen bød seg. Han av­slut­tet di­rek­te på keeper Øystein Øv­re­tveit.

– Det ser nok ut til at den­ne er stør­re enn den førs­te, men jeg fø­ler den førs­te er stør­re, sier Hol­men.

No­tod­den tok sjan­ser mot slut­ten av kam­pen, jak­tet sco­rin­gen som vil­le gitt et sterkt po­eng.

Tøff kamp borte

– Skul­le bare mang­le om vi ikke gjor­de det, og vi var ikke så langt unna å lyk­kes hel­ler, sier kap­tein Jens­sen, som ser fram til nes­te kamp, borte mot Ull/ Ki­sa på man­dag.

– Den blir knall­hard, men vi tren­ger en sei­er igjen. Det had­de ikke gjort noe å vin­ne den.

▶ Tom Arne Borgersen

IKKE VENN: Mar­tin Holm en (i m id­t­en) var ikke helt venn m ed bal­len på J.J. Ug­land sta­dion ons­dag. han bom m et to sto­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.