Bam­ble har noe på gang

Varden - - SPORT - Mor­ten.ski­fjeld@var­den.no

Bam­ble har slitt litt med la­get sitt de sis­te åre­ne, men nå vir­ker klub­ben til å ha noe po­si­tivt på gang.

Det var du­ket for lo­kal­opp­gjør mel­lom nett­opp Bam­ble og Lange­sund II på Rugt­vedt 16. mai. Og det ble et se­ver­dig opp­gjør dem imel­lom.

Hjemme­la­get var imid­ler­tid klart best foran mål, og sat­te inn tre sco­rin­ger bak Lange­sunds keeper uten at borte­la­get kun­ne sva­re på noen av dem.

Tre­nings­ive­ren øker

Før se­son­gen star­tet slet klub­ben med å få spil­le­re på tre­ning, men det har bed­ret seg kraf­tig den sis­te ti­den.

– Egent­lig skul­le vi bare ha det gøy sam­men, men nå har re­sul­ta­te­ne kom­met på lø­pen­de bånd, smi­ler lag­le­der Ro­bin Arntzen.

I vin­ter var det lite folk på tre­ning.

– Etter at vi star­tet se­son­gen med tap har vi vun­net fire kam­per på rad. Det var dår­lig med folk i vin­ter, men etter at re­sul­ta­te­ne be­gyn­ner å kom­me har vi vel ikke un­der 15 mann på tre­ning. Det sy­nes jeg er vel­dig bra, og ikke minst gøy.

Sten på sten

Selv om de har fire stra­ke tar ikke Arntzen helt av.

– Først og fremst er må­let vårt å få byg­get opp et godt mil­jø igjen. Å få etab­lert de unge spil­ler­ne sam­men med de eld­re. Så langt har det fun­gert vel­dig bra, og vi har en god miks i la­get.

Sam­ti­dig på­pe­ker også Arntzen at sty­ret job­ber godt.

– Ak­ku­rat nå er det en positiv stem­ning i klub­ben og rundt la­get.

Fire stra­ke sei­rer sma­ker na­tur­lig­vis også godt.

– La­get har fun­gert vel­dig bra de sis­te fire kam­pe­ne. Vi har fun­net en for­ma­sjon som pas­ser la­get vel­dig bra. Men vi skal fort­set­te å byg­ge lag, og tar en kamp av gan­gen. I alle fall fram til høs­ten.

▶ Mor­ten Ski­fjeld

FOTO: MOR­TEN SKI­FJELD

VIK­TIG: Ru­ti­ner­te Mi­kael Ku­mar er lag­kap­tein, og har en vik­tig rol­le i årets Bam­ble-mann­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.