Mål­ty­ven slo til igjen

Chris­tof­fer Ri­is sør­get for at Herkules tok med seg alle po­en­ge­ne i borte­kam­pen mot Toll­nes 16. mai.

Varden - - SPORT - Mor­ten.ski­fjeld@var­den.no

▶ Etter at det sto 1–1 til pau­se avgjorde Ri­is på et flott skudd drøye 10 mi­nut­ter ut i and­re om­gang. Selv om Toll­nes had­de fle­re sto­re sjan­ser red Herkules stor­men av og ber­get sei­e­ren.

Mål på mål

Ri­is med en for­tid i blant an­net Pors vet hvor må­let står. Ons­da­gens sco­ring var hans 11. i se­ri­en på fem kam­per.

– He he, det lig­ger vel na­tur­lig for meg å sco­re da. El­ler kan­skje det er så en­kelt at jeg er på rett sted til rett tid, smi­ler han.

34-årin­gen har et bra snitt når det gjel­der sco­rin­ger den­ne se­son­gen.

– Jo det har gått bra. Jeg li­ker meg godt nede i de la­ve­re di­vi­sjo­ne­ne. Det er let­te­re å kom­me til der. To­talt med­reg­net kam­pen mot Kjapp (hvor han sco­ret sju mål) har jeg put­tet 18 kas­ser. Det er vel et bra snitt.

Sterkt

Når det gjel­der 16. mai-kam­pen mot Toll­nes var han sva­ert for­nøyd med at Herkules dro sei­e­ren i land.

– Toll­nes er et bra lag, og det er ikke man­ge som kom­mer der­fra med tre po­eng. Der­for var det su­per­s­terkt å vin­ne.

Han me­ner stal­len til Toll­nes til­si­er at Herkules nor­malt ikke skul­le slå dem.

– Toll­nes har på pa­pi­ret en langt ster­ke­re stall enn det vi har. Det var sterkt å stå imot av for­sva­ret vårt. Det­te var en sterk lag­inn­sats av oss og som lo­ver godt foran de nes­te kam­pe­ne.

Gøy å spil­le

34-årin­gen sy­nes fort­satt det er moro å spil­le fot­ball selv om krop­pen mer­ker det godt etter hver kamp.

– Det er kjempe­gøy å spil­le sam­men med de and­re på la­get. Det er man­ge spen­nen­de unge gut­ter på la­get vårt, og vi skal prø­ve å byg­ge opp et bra lag igjen. Alle var med og bi­dro til sei­e­ren mot Toll­nes, så det er mye bra å byg­ge vi­de­re på.

Fa­mi­lie­fei­ring

Da Ri­is send­te Herkules i fø­rin­gen løp han mot tri­bu­nen.

– Jeg løp rett mot fa­mi­li­en min som jub­let for sco­rin­gen. De er på plass hver gang, og det sy­nes jeg er eks­tra stas.

Det er gans­ke sik­kert ikke sis­te gang Chris­tof­fer Ri­is sør­ger for Herkules-sei­er selv om han etter hvert har blitt godt vok­sen.

▶ Mor­ten Ski­fjeld

FOTO: MOR­TEN SKI­FJELD

NETTKJENNING IGJEN: Chris­tof­fer Ri­is set­ter inn sei­ers­må­let for Her­ku les i kamp med Frankeh Col­ley.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.