Re­kord­rask i Oslo

Varden - - SPORT - ▶ Bjørn Bor­ge bjorn.bor­ge@var­den.no

In­gen jevn­gam­le har løpt ras­ke­re. Selv junior­re­kor­den Ing­vill Måkestad Bovim sat­te som 18-åring, måt­te vike for 15 år gam­le Ei­len Bren­ne.

Tirs­dag løp Herkules-jen­ta 600-me­te­ren på Bis­lett på

1.30,71.

D eter al­ders klasse­re­kord for 15-årin­ger, samt re­kord for den yngs­te junior­klas­sen.

Nevn­te Måkestad Bovim, som har­va ert lan­dets beste­mel­lom­dis­tanse­lø­per ,no­ter­te 1.30,81 da hun var 18 år gam­mel.

– Det­te gikk ab­so­lutt ras­ke­re enn det jeg vå­get å håpe, sier hun som bare har et par år med friidrett bak seg, og som tid­lig vis­te at hun kan det­te med å løpe pas­se langt og vel­dig fort.

I fjor, i 14-års­klas­sen, de­bu­ter­te hun på

800 me­ter, med 2.13,58. In­nen­dørs i vin­ter var ti­den 2.12.

Tid­li­ge­re i år løp hun dis­tan­sen ale­ne på Kjøl­nes, på 2.14.

– I mye vind, til­føy­er Bren­ne.

– Helt rått, me­ner Herkules-tre­ner Rik­ke Va­len, som selv var krets­re­kord­hol­der på 800 me­ter i man­ge år.

I tirs­da­gens na­sjo­na­le stev­ne løp Bren­ne 600-me­te­ren i sel­skap med bl.a. Yng­vild Elv e mo( nor­ges­mes­ter på 800 i 2017), som har løpt dis­tan­sen på 1.29,34. Ten­årin­gen var fem me­ter bak i mål.

– Egent­lig føl­te jeg at det gikk litt ro­lig, sier den lo­ven­de Herkules-lø­pe­ren, som skal få opp speeden via kor­te­re løp i ti­den som kom­mer.

– 200 og 400. Vi prø­ver å få Ei­len med i for­øvel­se­ne til Bis­lett Ga­mes. Dess­uten skal hun løpe Tyr ving le­ke­ne og V ä r l d ung­doms spe len i Göte­borg, sier Va­len.

FOTO: PRI­VAT

I FORM: Ei­len Bren­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.