Eks­per­te­nes bes­te tips

Varden - - ANNONSER -

1. Start pro­sjek­tet ditt med en god bygge­prat. 2. Ikke va­er redd for å spør­re om det du lu­rer på. Det fin­nes ikke dum­me spørs­mål. 3. Ikke tenk bare på verktøy og ma­te­ria­ler. Et pro­fe­sjo­nelt bygge­vare­hus hjel­per deg også med trans­port, be­reg­nin­ger, kal­ku­la­sjo­ner og fi­nan­sie­ring. 4. En be­fa­ring kan va­ere vik­tig. Carl­sen Fritzøe til­byr gratis sjekk av både tak og vin­du. 5. Du har kan­skje lyst til å gjø­re alt el­ler en del selv? Få hjelp til å plan­leg­ge hele pro­sjek­tet fra start til mål. Da mins­ker sjan­sen for ube­ha­ge­li­ge over­ras­kel­ser un­der­veis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.