Vei-kluss på Ski­fjell

Varden - - HALLO VARDEN LEDER -

▶ Par­ke­rings­plas­sen på Ski­fjell i Ski­en er opp­gra­dert og satt i stand for sto­re sum­mer, men vei­en fram til par­ke­rings­plas­sen sy­nes å va­ere en an­nen sak. Vi kan for­stå at grunn­ei­er­ne på Ski­fjell, Nils Ja­kob Me­en og Hans Pet­ter Bu­er, rea­ge­rer.

▶ Sa­ken er en­kel og kom­pli­sert på en gang: Selv om par­ke­rings­plas­sen på Ski­fjell lig­ger i Ski­en, er det Porsgrunn kom­mu­ne som ei­er den. Porsgrunn har brukt 150.000 kro­ner på å rus­te den opp, og får vel­for­tjent skryt fra Me­en og Bu­er, som er ful­le av lov­ord om Porsgrunn kom­mu­ne. Porsgrunn har også span­dert 400.000 kro­ner på auto­vern langs den pri­va­te vei­en opp til par­ke­rings­plas­sen. To­talt har Porsgrunn der­med lagt 550.000 kro­ner i pot­ten.

▶ At vei­en opp dit er pri­vat, er stikk­or­det. Beg­ge grunn­ei­er­ne øns­ker at tur­gå­ere skal kun­ne bru­ke vei­en og par­ke­rings­plas­sen. De vil også bi­dra selv: – Det er ikke slik at vi ikke skal gjø­re vår del, men vi me­ner kom­mu­nen må va­ere med på å ved­li­ke­hol­de vei­en inn hit. Hvis ikke er det me­nings­løst å ha den­ne par­ke­rings­plas­sen, sa Me­en til Var­den tid­li­ge­re i uken.

▶ Det­te er det re­la­tivt en­kelt å va­ere enig i. Vi me­ner grunn­ei­er­ne bør ha skryt for de­res til­na­er­ming og at de øns­ker at vei­en og om­rå­det skal bli brukt. Det er sam­ti­dig ikke noe tvil om at om­rå­det er sva­ert po­pu­la­ert for tur­gå­ere og fri­lufts­in­ter­es­ser­te. Det­te med­fø­rer åpen­bart stor sli­ta­sje på vei­en. Grunn­ei­er­ne kun­ne ha va­ert «vran­ge», og satt opp en bom. Det­te øns­ker de ikke, og ber hel­ler om Ski­en kom­mu­nes hjelp til å ved­li­ke­hol­de vei­en. Her bør kom­mu­nen strek­ke seg langt for å bi­dra.

Sjef­re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.